10 razloga zbog kojih vredi živeti u Australiji

 1. Standard i kvalitet života
  Australija može da ponudi visok kvalitet života i životnog standarda zahvaljujući kombinaciji njene relativno stabilne ekonomije, klime i načina života.
 2. Ekonomija
  Dok su druge zemlje pale u globalnu recesiju, Australija je ostvarila snažan ekonomski rast, nizak dug i trostruki A kreditni rejting.
  Za razliku od većine evropskih zemalja, Australija je do sada u velikoj meri izbegla da potone u duboku recesiju. Australija je trinaesta ekonomija po veličini u svetu, ima visok BDP po glavi stanovnika, nisku stopu siromaštva, relativno nisku stopu nezaposlenosti a bogata je prirodnim resursima. To znači da postoji veća raznovrsnost zapošljavanja i poslovne mogućnosti nego u mnogim evropskim zemljama, posebno u industriji usluga, finansija i IT-a.
  Vlast se trudi da privuče pažnju kvalifikovanim stručnjacima i radnicima iz celog sveta a ovo je dovelo do dramatičnog povećanja kvaliteta usluga i proizvoda koji dolaze iz Australije.
 3. Zdravstveni sistem
  Australijanci uživaju treći najviši životni vek u svetu. Australijski zdravstveni sistem je svetski poznat po svojoj efektivnosti i efikasnosti.
  U međunarodnom komparativnom istraživanju zdravstvenih sistema u šest zemalja (Australija, Kanada, Nemačka, Novi Zeland, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države) utvrđeno je da se Australija rangira na najvišem nivou.
 4. Klima
  Klima Australije varira zbog geografske veličine, ali generalno preovladava umerena i topla klima tokom cele godine naročito u primorskim gradovima.
  Ova relativno benigna klima doprinela je da ljudi u ovoj zemlji provode dosta vremena napolju.
 5. Multikulturalnost
  Australija ima izuzetno multikulturalno stanovništvo. Nedavna istorija Australije je istorija masovne emigracije, iz svih delova sveta. Danas 1 od 4 Australijanaca je rođen u inostranstvu i taj odnos i dalje raste.
  To znači da se u Australiji nikada nećete izdvajati kao stranac. Ako ste pametni, pozitivni, imate dobar nivo poznavanja engleskog jezika i pravi stav, Vi ćete naći mnogo mogućnosti za posao, verovatno više nego u svojoj zemlji. Nije ni čudo što se Australija često naziva “obećana zemlja”.
  Australijanci su gostoljubivi i otvoreni za strance koji se ovde naseljavaju. U Australiji ćete naći toleranciju, kosmopolitsku atmosferu većih gradova i kulturni uticaj iz celog sveta.
 6. Najsrećnija nacija na svetu
  Australija je bila tri godine za redom (2011., 2012. i 2013.) izabrana za najsrećniju naciju na svetu među razvijenim zemljama, od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) sa sedištem u Parizu.
  U istraživanju OECD-a rangirano je više od 30 zemalja, sa kriterijumima kao što su nivo dohotka građana, zdravlje, bezbednost i životni standard.
 7. Englesko govorno područje
  Ne možemo da osporimo činjenicu da mnogo ljudi i imigranata iz svih krajeva sveta, bira Australiju kao zemlju za život baš zbog činjenice da je ona englesko govorno područje. S’ obzirom na to da je engleski jezik najćešće korišćeni jezik u celom svetu, ljudima je lakše da se integrišu u zemlji gde se i zvanično govori ovaj jezik.
 8. Prijateljska zemlja
  Anholt Brend Indeks, koji rangira zemlje na osnovu kulture, turizma i ljudi, redovno rangira Australiju na vrhu liste najprijateljskijih zemalja u svetu.
  Cifra od skoro 6 miliona turista godišnje pokazuje nam da Australijanci rade pravu stvar da ljude vrate nazad u ovu zemlju u što većem broju.
 9. Niska stopa kriminala
  Australija je jedna od najbezbednijih zemalja u svetu i ima jednu od najnižih stopa kriminala.
 10. Način života
  Mnogi stranci smatraju način života kao glavni razlog za odlazak u Australiju. Zbog sunčane i tople klime, kao i velikog broja prelepih plaža i drugih zelenih površina, Australija nudi opušten način života. Postoji beskrajno mnogo načina na koje možete provesti svoje vreme u Australiji, uključujući plivanje, roštilj ili piknik na plaži, planinarenje, ronjenje, pecanje ili jednostavno uživanje pod suncem. Sa svojim dugim, peščanim i čistim plažama koje su među najboljima u svetu, Australija je takođe raj za surfere. (izvor http://budikengur.com/)

10 REASONS FOR WORTH LIVING IN AUSTRALIA

 1. Standard and quality of life – Australia can offer a high quality of life and standard of living thanks to a combination of its relatively stable economy, climate and way of life.
 2. Economy – While other countries fell into a global recession, Australia achieved strong economic growth, low debt and a triple a credit rating. Unlike most European countries, Australia has so far largely avoided sinking into a deep recession. Australia is the thirteenth largest economy in the world, has a high GDP per capita, a low poverty rate, a relatively low unemployment rate and is rich in natural resources. This means that there is a greater diversity of employment and business opportunities than in many European countries, especially in the services, finance and IT industries. The government is trying to attract the attention of qualified professionals and workers from all over the world, and this has led to a dramatic increase in the quality of services and products coming from Australia.
 3. Health system – Australians enjoy the third highest life expectancy in the world. The Australian healthcare system is world-renowned for its effectiveness and efficiency. An international comparative survey of health systems in six countries (Australia, Canada, Germany, New Zealand, the United Kingdom and the United States) found that Australia ranks at the highest level.
 4. Climate – Australia’s climate varies due to its geographical size, but in general a temperate and warm climate prevails throughout the year, especially in coastal cities.This relatively benign climate has contributed to people in this country spending a lot of time outside.
 5. Multiculturalism – Australia has an extremely multicultural population. The recent history of Australia is a history of mass emigration, from all parts of the world. Today, 1 in 4 Australians was born abroad and the relationship continues to grow. This means that in Australia you will never stand out as a foreigner. If you are smart, positive, have a good level of English and the right attitude, you will find many job opportunities, probably more than in your own country. No wonder Australia is often called the „Promised Land“.

Australians are hospitable and open to foreigners who settle here. In Australia, you will find tolerance, the cosmopolitan atmosphere of larger cities and cultural influence from all over the world.

 1. The happiest nation in the world – For three years in a row (2011, 2012 and 2013), Australia was chosen as the happiest nation in the world among developed countries, by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) based in Paris. The OECD survey ranked more than 30 countries, with criteria such as citizens’ income levels, health, safety and living standards.
 2. English speaking area – We cannot dispute the fact that many people and immigrants from all over the world choose Australia as a country to live in precisely because it is an English-speaking area. Since English is the most widely used language in the whole world, it is easier for people to integrate in a country where this language is officially spoken.
 3. Friendly country – The Anholt Brand Index, which ranks countries based on culture, tourism and people, regularly ranks Australia at the top of the list of friendliest countries in the world. The figure of almost 6 million tourists a year shows us that Australians are doing the right thing to bring people back to this country in as many numbers as possible.
 4. Low crime rate – Australia is one of the safest countries in the world and has one of the lowest crime rates.
 5. Lifestyle – Many foreigners consider lifestyle as the main reason for going to Australia. Due to the sunny and warm climate, as well as a large number of beautiful beaches and other green areas, Australia offers a relaxed lifestyle. There are endless ways you can spend your time in Australia, including swimming, barbecuing or picnicking on the beach, hiking, diving, fishing or simply enjoying the sun. With its long, sandy and clean beaches which are among the best in the world, Australia is also a paradise for surfers. (source http://budikengur.com/)