Australian Capital Territory / Canberra

AUSTRALIJSKA PRESTONIČKA TERITORIJA

ima oko 380000 stanovnika koji su većinom stacionirani u glavnom gradu Australije, Kanberi. Teritorija se prostire na 88 kilometara od severa do juga i samo 30 kilometara od zapada do istoka.

Pre dolaska Evropljana 1820. godine ovu teritoriju su naseljavala tri aboridžinska plemena: Ngunval, Valgalu i Ngarigo. 1901. godine doneta je odluka da se razvije nacionalna prestonička teritorija. Ovaj potez je bio direktan rezultat federacije kolonija u Australiji.

Lokacija Australijske Prestoničke teritorije zapravo predstavlja kompromis između dva velika rivala, Sidneja i Melburna. Kanbera je izgrađena i postavljena za prestonicu Australije upravo zbog nemogućnosti dogovora između ova dva grada. To objašnjava razlog zbog čega se Kanbera nalazi tačno između njih.

Zvanično, ova teritorija je dobila status autonomnog regiona – federalne prestoničke teritorije 1910. godine. Inače, parlament se preselio u Kanberu tek 1927. godine a do tada se nalazio u Melburnu.

Nacionalna vlada i državne institucije ostaju glavni sektor ove teritorije, ali se zaposlenost u privatnom sektoru značajno proširila u poslednjih par godina i obuhvata proizvodnju sofisticirane naučne i komunikacione opreme, kao i kompjuterskog softvera.

KANBERA

je glavni grad Australije i sa populacijom od 380000 stanovnika to je najveći grad unutrašnjosti i osmi grad po veličini u Australiji. Izabrana je za glavni grad 1908. godine kao kompromis između dva velika rivala, Melburna i Sidneja. Neobično je to što je Kanbera podignuta kao potpuno isplaniran grad. Kanbera je stekla politički značaj tokom drugog svetskog rata i administrativnu važnost od kasne 1940. godine ali njen fizički razvoj nije mnogo napredovao do sredine dvadesetog veka. Nacionalna komisija za razvoj kapitala inicirala je od 1958. godine da se počne značajnije ulagati u infrastrukturu Kanbere što je rezultiralo porastom broja stanovnika, elegantnih objekata, predivnih parkova i širokih bulevara. Danas je Kanbera moderan grad sa kosmopolitskim duhom. Nudi sve gradske usluge: odlične zdravstvene ustanove, najbolje puteve, odličan javni prevoz i beskrajne biciklističke staze.

Najveće znamenitosti grada su: National Museum of Australia, Parlament House, Australian War Memorial, Lake Burley Griffin itd.

Kanbera je grad koji je pun javnih ustanova i službi. Zahvaljujući tome, predstavlja jedan od gradova sa najnižom stopom nezaposlenosti i u poređenju sa ostalim gradovima ima jednu od najvećih prosečnih zarada po stanovniku. Glavna industrija u gradu je javna uprava i bezbednost, koja čini skoro 30% ukupnog teritorijalnog bruto proizvoda i koja zapošljava oko 33% ukupne radne snage grada. U maju 2012. godine stopa nezaposlenosti je iznosila 3,4%. Bruto prosečna nedeljna plata u Kanberi je 1702 AUD a nacionalna je 1485 AUD.

Interesantne činjenice

 • Zemljište za Australijsku Prestoničku Teritoriju (prvobitno poznata kao savezna teritorija Australije) je bilo kupljeno od države Novog Južnog Velsa.
 • Kanbera je postala glavni grad Australije na osnovu rivalstva dva najveća grada, Sidneja i Melburna. Nakon ujedinjenja Australije 1901. godine odlučeno je da se glavni grad ove zemlje nalazi između ova dva grada. Izabrana lokacija bila je 248 kilometara od Sidneja i 483 kilometara od Melburna.
 • Nijedna zgrada u centru grada ne sme da ima više od 13 spratova zbog strogog plana grada (samo 3 zgrade na periferiji grada prelaze ovu granicu).
 • Kanbera je reč koja na aboridžinskom jezku znači mesto okupljanja, mada niko ne može sa sigurnošću da potvrdi ovu teoriju.
 • Procenjeno je da stanovnici Kanbere, više od svih ostalih stanovnika gradova u Australiji, posećuju umetničke galerije, koncerte, pozorišta, bioskope i druge umetničke događaje.
 • Kanbera je glavni centar diplomatske aktivnosti u Australiji. Više od 40 naroda uspostavili su stalne diplomatske misije u kojima radi više od 1.200 radnika. Korpus dopisnika vesti nalazi se u Kanberi kako bi pokrili političke i druge događaje. Takođe, konvencije i konferencije tehničkih, naučnih i obrazovnih grupa se održavaju s vremena na vreme. Grad privlači oko milion australijskih i međunarodnih posetilaca svake godine.

Australian Capital Territory / Canberra

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY

has about 380,000 residents who are mostly stationed in the Australian capital, Canberra. The territory stretches 88 kilometers from north to south and only 30 kilometers from west to east.

Before the arrival of the Europeans in 1820, this territory was inhabited by three Aboriginal tribes: Ngunval, Valgalu and Ngarigo. In 1901, a decision was made to develop the national capital territory. The move was a direct result of the Federation of Colonies in Australia.

The location of the Australian Capital Territory actually represents a compromise between two great rivals, Sydney and Melbourne. Canberra was built and set up as the capital of Australia precisely because of the impossibility of an agreement between these two cities. That explains why Canberra is right between them.

Officially, this territory received the status of an autonomous region – the federal capital territory in 1910. By the way, the parliament moved to Canberra only in 1927, and until then it was in Melbourne.

The national government and state institutions remain the main sector of this territory, but employment in the private sector has expanded significantly in the last few years and includes the production of sophisticated scientific and communication equipment, as well as computer software.

CANBERRA

is the capital of Australia and with a population of 380,000 it is the largest inland city and the eighth largest city in Australia. It was chosen as the capital in 1908 as a compromise between two great rivals, Melbourne and Sydney. It is unusual that Canberra was built as a completely planned city. Canberra gained political significance during World War II and administrative importance from the late 1940s, but its physical development did not progress much until the middle of the twentieth century. The National Capital Development Commission initiated in 1958 to start investing significantly in the infrastructure of Canberra, which resulted in an increase in the number of inhabitants, elegant buildings, beautiful parks and wide boulevards. Today, Canberra is a modern city with a cosmopolitan spirit. It offers all city services: excellent health facilities, the best roads, excellent public transport and endless bike paths.

The biggest sights of the city are: the National Museum of Australia, the Parliament House, the Australian War Memorial, Lake Burley Griffin, etc.

Canberra is a city full of public institutions and services. Thanks to that, it is one of the cities with the lowest unemployment rate and, compared to other cities, it has one of the highest average earnings per capita. The main industry in the city is public administration and security, which makes up almost 30% of the total territorial gross product and employs about 33% of the total workforce of the city. In May 2012, the unemployment rate was 3.4%. The gross average weekly wage in Canberra is 1702 AUD and the national is 1485 AUD.

Interesting facts

 • Land for the Australian Capital Territory (originally known as the Federal Territory of Australia) was purchased from the state of New South Wales.
 • Canberra became the capital of Australia based on the rivalry of the two largest cities, Sydney and Melbourne. After the unification of Australia in 1901, it was decided that the capital of this country would be located between these two cities. The chosen location was 248 kilometers from Sydney and 483 kilometers from Melbourne.
 • No building in the city center should have more than 13 floors due to the strict city plan (only 3 buildings on the outskirts of the city cross this border).
 • Canberra is a word that means a gathering place in the Aboriginal language, although no one can confirm this theory with certainty.
 • It is estimated that Canberra residents, more than any other city dweller in Australia, attend art galleries, concerts, theaters, cinemas and other art events.
 • Canberra is the main center of diplomatic activity in Australia. More than 40 nations have established permanent diplomatic missions employing more than 1,200 workers. A corps of news correspondents is in Canberra to cover political and other events. Also, conventions and conferences of technical, scientific and educational groups are held from time to time. The city attracts around one million Australian and international visitors each year.