Dodatni posao

Drugi posao u SAD – dodatni

Svim učesnicima programa je dozvoljeno da rade dodatni posao. Kada odete na ovu vrstu programa, prvenstveno ćete morati da poštujete poslodavca na osnovu kog ste i dobili vizu. Prilagodite rad na dodatnom poslu rasporedu smena kod primarnog poslodavca. Ukoliko želite dodatno da zaradite, ovo je savršeno rešenje za Vas.

Ne ustručavajte se da pitate za posao u Vašoj okolini i da ponudite i ostavite svoj CV, kako bi mogli da  Vas kontaktiraju i uzmu u razmatranje i drugi poslodavci.

Predlažemo Vam da iskoristite formu CV-a koju ste dobili od nas dopunjenu sa poslodavcem kod koga trenutno radite i brojem telefona koji koristite u SAD-u.

Sa ovom formom se možete uputiti u traženje dodatnog posla. Kopirajte CV u dvadesetak primeraka kad stignete u SAD.

Možete slati elektronskim putem ili lično ostavljate odštampan CV poslodavcima za koje ste zainteresovani u Vašem mestu gde boravite.

Obavezno obavestiti Sponzorsku agenciju o drugom poslu.
Ne počinjite sa radom sve dok poslodavac ne bude odobren od strane Sponzorske agencije.

Ne mora svaki dodatni posao kao ni svaki poslodavac biti odobren od strane Sponzorske agencije.
Spisak zabranjenih poslova za J1 studente pogledajte ovde.

Nakon Informisanja Sponzorske agencije o želji da radite dodatni posao – na mail će Vam biti prosleđena dokumentacija koju Vaš budući poslodavac mora da popuni. Ne budite nestrpljivi, procedura odobravanja dodatnog posla traje svega par dana. Kod većine Sponzorskih agencija ovo je besplatan proces, ali neki Sponzori ovaj proces verifikacije naplaćuju do iznosa od 50$.

Rad kod neodobrenog poslodavca predstavlja uslov za gubljenje prava na program i deportovanje za Srbiju.

Verifikacija drugog posla je NEOPHODNA jer samo na taj način možete biti zaštićeni u slučaju da imate neprilika na dodatnom poslu. Nećete moći da ostvarite svoje pravo na povraćaj poreza kod neprijavljenog poslodavca.

Ne zaboravite, prilikom svakog zaposlenja treba da popunite W4 obrazac. U njemu ostavljate tačnu i stalnu adresu na kojoj Vi ili Vaši roditelji borave u Srbiji. To je adresa na koju će Vam, nakon povratka iz Amerike, stići W2 obrazac od Vašeg poslodavca.

Savet:
Prošetajte gradom i raspitajte se gde se traži dodatna radna snaga. Velika je verovatnoća da su u pitanju restorani i hoteli. Raspitajte se da li su do sada zapošljavali J1 studente. Ako je tako, Vaš proces odobravanja dodatnog poslodavca biće dosta lakši i brži. Ipak prvo uvek počnite od svog primarnog poslodavca. Možda njemu treba radna snaga za neke dodatne poslove. Ponudite prvo njemu saradnju za drugi posao, a ako nije u mogućnosti da Vam ga obezbedi, krenite dalje u potragu.

ADDITIONAL JOB

Another job in the US – extra.

All program participants are allowed to do additional work. When you go to this type of program, you will first have to respect the employer on the basis of which you received your visa. Adjust work on additional work to the shift schedule at the primary employer. If you want to earn extra, this is the perfect solution for you.

Do not hesitate to ask for a job in your area and to offer and leave your CV, so that you can be contacted and taken into consideration by other employers.

We suggest that you use the CV form you received from us supplemented with the employer you currently work for and the phone number you use in the United States.

With this form, you can start looking for additional work. Copy your CV in about twenty copies when you arrive in the United States.

You can send electronically or leave a printed CV in person to the employers you are interested in in your place of residence.

Be sure to notify the Sponsorship Agency of any other business.

Do not start work until the employer has been approved by the Sponsorship Agency.

Not every additional job as well as every employer needs to be approved by the Sponsorship Agency.

See the list of prohibited jobs for J1 students here.

After informing the Sponsorship Agency about the desire to do additional work – the documentation that your future employer must fill in will be forwarded to you by e-mail. Don’t be impatient, the procedure for approving additional work takes only a few days. For most Sponsoring Agencies, this is a free process, but some Sponsors charge up to $ 50 for this verification process.

Working with an unapproved employer is a condition for losing the right to a program and deportation to Serbia.

Verification of another job is NECESSARY because only in that way can you be protected in case you have trouble with additional work. You will not be able to exercise your right to a tax refund with an unregistered employer.

Remember, you need to fill out a W4 form at each job. In it, you leave the exact and permanent address where you or your parents reside in Serbia. This is the address to which, after returning from America, you will receive a W2 form from your employer.

Advice:

Take a walk around the city and ask where additional labor is needed. It is very likely that they are restaurants and hotels. Ask if they have employed J1 students so far. If so, your process of approving an additional employer will be much easier and faster.