Kako se pripremiti za razgovor sa poslodavcem?

Razgovor sa poslodavcem mnogima od Vas može da predstavlja nelagodu, strah i nesigurnost. Naši Agenti su tu da Vam ceo taj proces što više olakšaju. Svesni smo da razgovor i ono što ćete pokazati na samom razgovoru, nosi veliku odgovornost. Tako je i kad tražite posao u Srbiji, a pogotovo je stresno kada to sve treba da obavite na stranom jeziku.

Kao prvo, NE PANIČITE
Dobro se pripremite za intervju, pročešljajte najčešća pitanja od strane poslodavca i te odgovore naučite što bolje. Uz pomoć naših Agenata kao i škole ENGLESKOG JEZIKA, preći ćete sve što Vas muči i što bi moglo da Vam oteža komunikaciju i ostavljanje dobrog utiska za dobijanje posla koji želite. S obzirom na to da će Vam razgovor najverovatnije biti organizovan putem Skajpa, postarajte se da u vezi tog dela SVE funkcioniše (konekcija, veza, mikrofon, kamera) i obratite pažnju na izgled i oblačenje. Ukoliko ipak imate UŽIVO razgovor, obucite se pristojno, budite čisti i uredni. CV uvek držite ispred sebe čisto da se podsetite šta Vam piše u tom dokumentu, jer će se najčešće poslodavac voditi po njemu i postavljati Vam pitanja na osnovu toga što ste Vi napisali o sebi. Ono što uvek treba da imate na sebi je OSMEH!

Informišite se o budućem poslodavcu
Pokušajte da saznate što više informacija o Vašem budućem poslodavcu kao i o samom poslu koji ćete obavljati. Jako je bitno da znate i kakva je kompanija, koliko dugo posluje i koji su njeni kvaliteti. Sve ove informacije možete da nađete na sajtu Vašeg potencijalnog poslodavca, na google-u ili kod naših Agenata koji će Vam rado izaći u susret ukoliko imate nekih pitanja ili nedoumica.

Obratite pažnju na oblačenje
O ovome smo već govorili u odeljku NE PANIČITE, ali nije na odmet i da ponovimo. Izdvojite neko vreme i razmislite šta bi to bilo najbolje da obučete ukoliko imate uživo sastanak sa poslodavcem. Dakle, gledajte da to bude nešto elegantno, ne previše napadno, uredno i čisto. Za razgovor putem Skajpa je veoma bitno da obratite pažnju na Vaše SKYPE ime (da bude pristojno, pogotovo ako ima engleskih reči, da bi Vas poslodavac što ozbiljnije shvatio). Uvek je dozvoljeno i potrebno imati osmeh na licu i biti prijatan u toku konverzacije.

Pripremite odgovore na najčešća pitanja

Najbolji kandidati istraže opis posla, razmišljaju o tipu pitanja koja će im biti postavljena i dobro planiraju odgovore. Neki čak vežbaju sa prijateljima. Očekujte pitanja specifična za Vaš posao!! Ne očekujte samo osnovna pitanja, tipa „kakvo je vreme?” ili „pričajte mi o Vašoj porodici”. Ispod se nalazi lista od 25 najčešćih pitanja za intervjue u SAD-u:

1. Tell me about yourself.
2. Why should I hire you?
3. What work experience have you had?
4. How has your education prepared you for this internship?
5. Do you work better as a team or on your own?
6. What is your greatest weakness?
7. What is your greatest strength?
8. How would your professor describe you?
9. How would your co-workers describe you?
10. What would your employer tell me about you?
11. What qualities do you have which will make you a good employee?
12. Tell me about any major obstacles you have overcome in your life?
13. Why do you want this position?
14. What’s the most important thing you will do on your first day of work?
15. Why are you the best candidate for this internship?
16. Tell me about a stressful situation in a past job and how you handled it.
17. Tell me about your interests.
18. What do you hope to achieve from this program?
19. How can you contribute to this company?
20. Where do you see yourself in 5 years?
21. What led you to your field of study?
22. Describe a situation where you worked as a team. How did you contribute?
23. Why did you want to be part of this program?
24. What is your greatest success?
25. What is your greatest failure?

Veoma je važno razumeti američki način razmišljanja o pričanju o sebi i o prošlim radnim iskustvima i školovanju.

  • Ublaži svoje slabosti i neuspehe. Govoreći „I am lazy“ ili „I am always late“ obezbeđujete sebi sigurno odbijanje za posao. Ukoliko imate takve osobine, Vi ih morate prevazići (gurajući sebe, kupovinom novog budilnika… ). Tipičan američki odgovor na pitanje „What is your weakness“ je nešto poput, „It’s difficult for me to stop before the job is done. This may annoy others because I just can’t rest until task is complete.“. Shvatate poentu?
  • Nikada ne pričajte negativno o prethodnom poslu, šefu, saradnicima ili o školi. Čak iako ste imali negativno iskustvo, nađite nešto pozitivno da kažete o tome. Na primer „There was often confusion in the kitchen, but this tought me the importance of being organized,  calm and to assist coworkers as needed.“

Pripremite pitanja koja ćete Vi postaviti poslodavcu
Slobodno zapišite na papir ili jednostavno naučite napamet sve ono što želite da pitate poslodavca u toku razgovora. Raspitajte se o poslu koji ćete raditi, mestu, o smeštaju (ukoliko Vam je obezbeđen), koji je sledeći korak u vezi intervjua i naravno recite mu da Vas slobodno pita ukoliko ga još nešto zanima da mu kažete… Na kraju razgovora slobodno kažite da Vam je bilo drago što ste popričali i da biste jako voleli da radite kod njih, kao i da ćete dati sve od sebe da opravdate njihovo poverenje ukoliko Vas zaposle. Tako će oni videti da ste Vi veoma zainteresovani za rad u njihovoj kompaniji kao i da ste neko ko je spreman da da svoj maksimum kako bi se što bolje pokazao na poslu.

SREĆNO!

HOW TO PREPARE FOR AN INTERVIEW WITH AN EMPLOYER?

Talking to an employer can be an inconvenience, fear and insecurity for many of you. Our Agents are here to make the whole process as easy as possible for you. We are aware that the conversation and what you will show in the conversation itself, carries a great responsibility. It is the same when you are looking for a job in Serbia, and it is especially stressful when you have to do it all in a foreign language.

First of all, DON’T PANIC
Prepare well for the interview, comb through the most frequently asked questions by the employer and learn those answers as best you can. With the help of our Agents as well as the ENGLISH LANGUAGE school, you will go through everything that bothers you and that could make it difficult for you to communicate and leave a good impression to get the job you want. Since your conversation will most likely be organized via Skype, make sure that EVERYTHING works in that part (connection, connection, microphone, camera) and pay attention to appearance and dress. If you still have a LIVE conversation, dress decently, be clean and tidy. Always keep your CV in front of you clearly to remind yourself what is written in that document, because most often the employer will be guided by it and ask you questions based on what you have written about yourself. What you should always wear is a SMILE!

Find out about the future employer
Try to find out as much information as possible about your future employer as well as about the job you will be doing. It is very important that you know what the company is like, how long it has been operating and what its qualities are. You can find all this information on the website of your potential employer, on google or with our Agents who will be happy to meet you if you have any questions or concerns.

Pay attention to dressing
We have already talked about this in the section DO NOT PANIC, but it is worth repeating. Take some time and think about what it would be best to train if you have a live meeting with your employer. So make sure it’s something elegant, not too intrusive, neat and clean. For a Skype conversation, it is very important to pay attention to your SKYPE name (to be polite, especially if there are English words, so that the employer takes you as seriously as possible). It is always allowed and necessary to have a smile on your face and be pleasant during the conversation.

Prepare answers to the most common questions

The best candidates research the job description, think about the type of questions that will be asked and plan the answers well. Some even practice with friends. Expect questions specific to your business !! Don’t expect just basic questions, such as „what’s the weather like?“ or „tell me about your family.“ Below is a list of the 25 most frequently asked questions for interviews in the US:

1. Tell me about yourself.
2. Why should I hire you?
3. What work experience have you had?
4. How has your education prepared you for this internship?
5. Do you work better as a team or on your own?
6. What is your greatest weakness?
7. What is your greatest strength?
8. How would your professor describe you?
9. How would your co-workers describe you?
10. What would your employer tell me about you?
11. What qualities do you have which will make you a good employee?
12. Tell me about any major obstacles you have overcome in your life?
13. Why do you want this position?
14. What’s the most important thing you will do on your first day of work?
15. Why are you the best candidate for this internship?
16. Tell me about a stressful situation in a past job and how you handled it.
17. Tell me about your interests.
18. What do you hope to achieve from this program?
19. How can you contribute to this company?
20. Where do you see yourself in 5 years?
21. What led you to your field of study?
22. Describe a situation where you worked as a team. How did you contribute?
23. Why did you want to be part of this program?
24. What is your greatest success?
25. What is your greatest failure?

It is very important to understand the American way of thinking about talking about oneself and about past work experiences and schooling.

Alleviate your weaknesses and failures. By saying „I am lazy“ or „I am always late“, you provide yourself with a safe rejection for work. If you have such traits, you have to overcome them (pushing yourself, by buying a new alarm clock (). A typical American answer to the question „What is your weakness“ is something like, „It’s difficult for me to stop before the job is done.“ This may annoy others because I just can’t rest until the task is complete. ”. Do you understand the point?

Never talk negatively about your previous job, boss, co-workers, or school. Even if you have had a negative experience, find something positive to say about it. For example „There was often confusion in the kitchen, but this tought me the importance of being organized, calm and to assist coworkers as needed.“

Prepare the questions you will ask the employer
Feel free to write it down on paper or simply memorize everything you want to ask the employer during the interview. Ask about the job you will do, the place, the accommodation (if you are provided), what is the next step regarding the interview and of course tell him to ask you if he is interested in telling him something else … At the end of the conversation feel free to say that you were glad that you talked and that you would very much like to work for them, as well as that you will do your best to justify their trust if they hire you. So they will see that you are very interested in working in their company as well as that you are someone who is ready to give his maximum in order to show himself better at work.

GOOD LUCK!