FAZA 1.

Faza 1 obuhvata apliciranje i proveru kandidata od strane koordinatora programa u American Adventure agenciji. Kasnije kandidat prolazi proveru i od strane sponzorske agencije AAG koja donosi krajnju odluku o tome da li je kandidat podoban za dalji tok programa ili ne.

Potrebna dokumentacija za FAZU 1 je:

  • AAG CV obrazac koji je popunjen i ažuriran od strane kandidata na engleskom jeziku;
  • 2 pisma preporuke na memorandumu firme;
  • Dokaz o radnom iskustvu od 12 meseci u maksimum poslednje dve godine od momenta apliciranja ili dokaz o studiranju ili završenim studijama u traženoj oblasti;
  • Potvrda o završenim studijama ako student još uvek nema originalnu doplomu (original potvrda + prevod na engleski) ili diploma (original + prevod na engleski);
  • Pasoš – skenirana prva stranica pasoša sa slikom;
  • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih + prevod na engleski jezik;
  • Uverenje iz MUP-a da kandidat nije krivično gonjen (original + prevod na engleski).

NAPOMENA: Uverenje iz MUP-a mora biti izvađeno za svaku lokaciju na kojoj je učesnik boravio godinu dana ili duže (uključujući i zemlju rođenja). Oni koji su radili u SAD-u godinu ili više dana, moraće da obezbede potvrdu FBI-a da kandidat nije krivično gonjen.

U OVOJ FAZI KANDIDAT UPLAĆUJE PRVU I DRUGU RATU PROGRAMA.

PRVA RATA U IZNOSU OD $100 se uplaćuje po potpisivanju UGOVORA i pristupanja programu.

DRUGA RATA U IZNOSU OD $210 se uplaćuje kada kandidat donese svu neophodnu dokumentaciju za početak programa.