FAZA 1.

Faza 1 obuhvata apliciranje i proveru kandidata od strane koordinatora programa u American Adventure agenciji. Kasnije kandidat prolazi proveru i od strane sponzorske agencije AAG koja donosi krajnju odluku o tome da li je kandidat podoban za dalji tok programa ili ne.

Potrebna dokumentacija za FAZU 1 je:

 • AAG CV obrazac koji je popunjen i ažuriran od strane kandidata na engleskom jeziku;
 • 2 pisma preporuke na memorandumu firme;
 • Dokaz o radnom iskustvu od 12 meseci u maksimum poslednje dve godine od momenta apliciranja ili dokaz o studiranju ili završenim studijama u traženoj oblasti;
 • Potvrda o završenim studijama ako student još uvek nema originalnu doplomu (original potvrda + prevod na engleski) ili diploma (original + prevod na engleski);
 • Pasoš – skenirana prva stranica pasoša sa slikom;
 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih + prevod na engleski jezik;
 • Uverenje iz MUP-a da kandidat nije krivično gonjen (original + prevod na engleski).

NAPOMENA: Uverenje iz MUP-a mora biti izvađeno za svaku lokaciju na kojoj je učesnik boravio godinu dana ili duže (uključujući i zemlju rođenja). Oni koji su radili u SAD-u godinu ili više dana, moraće da obezbede potvrdu FBI-a da kandidat nije krivično gonjen.

U OVOJ FAZI KANDIDAT UPLAĆUJE PRVU I DRUGU RATU PROGRAMA.

PRVA RATA U IZNOSU OD $100 se uplaćuje po potpisivanju UGOVORA i pristupanja programu.

DRUGA RATA U IZNOSU OD $210 se uplaćuje kada kandidat donese svu neophodnu dokumentaciju za početak programa.

PHASE 1

Phase 1 includes application and verification of candidates by the program coordinator at the American Adventure Agency. Later, the candidate is also checked by the sponsoring agency AAG, which makes the final decision on whether the candidate is suitable for the further course of the program or not.

The required documentation for PHASE 1 is:

 • AAG CV form completed and updated by the candidate in English;
 • 2 letters of recommendation on the memorandum of the company;
 • Proof of work experience of 12 months in a maximum of the last two years from the moment of application or proof of study or completed studies in the required field;
 • Certificate of completed studies if the student still does not have the original diploma (original certificate + translation into English) or diploma (original + translation into English);
 • Passport – scanned first page of passport with picture;
 • Copy of birth certificate + translation into English;
 • Certificate from the Ministry of the Interior that the candidate has not been prosecuted (original + English translation).

NOTE: The certificate from the Ministry of the Interior must be obtained for each location where the participant stayed for a year or longer (including the country of birth). Those who have worked in the U.S. for a year or more will have to provide FBI confirmation that the candidate has not been prosecuted.

IN THIS PHASE, THE CANDIDATE PAYS THE FIRST AND SECOND INSTALLMENT OF THE PROGRAM.

THE FIRST INSTALLMENT IN THE AMOUNT OF $ 100 is paid upon signing the CONTRACT and joining the program.

SECOND INSTALLMENT IN THE AMOUNT OF $ 210 is paid when the candidate brings all the necessary documentation to start the program.