KORAK 6 – Generisanje dokumenata potrebnih za dobijanje J1 vize od strane AU PAIR agencije

Nakon što se HOST porodica odlučila za Vas, AU PAIR agencija u Sjedinjenim Američkim Državama započinje generisanje potrebnih dokumenata za dobijanje Vaše J1 vize (DS 2019 obrazac). Kada su svi dokumenti prikupljeni, ugovara se intervju za dobijanje vize u ambasadi u Beogradu.

STEP 6 – Generation of documents required to obtain a J1 visa by the AU PAIR agency

Once the HOST family has decided for you, the AU PAIR agency in the United States will start generating the necessary documents to obtain your J1 visa (DS 2019 form). Once all the documents have been collected, an interview is arranged for a visa at the embassy in Belgrade.