New South Whales / Sydney

NOVI JUŽNI VELS

je najstarija naseljena država Australije koja je prvobitno nastala kao kolonija na obalama luke Port Džekson na teritoriji današnjeg Sidneja. Sidnej je danas glavni i najveći grad ove države i predstavlja grad sa etničkim zajednicama iz više od 100 zemalja. Populacija Novog Južnog Velsa iznosi 7,29 miliona stanovnika što predstavlja trećinu ukupnog stanovništva Australije.

Prvi ljudi koji su naselili ovu državu bili su Aboridžini, originalni domoroci Australije. 1770. godine kapetan Džejms Kuk, pod komandom Britanske Kraljevske Mornarice, plovio je istočnom obalom Australije i isplovio je u zalivu danas poznatom kao Južni Sidnej. Kuk je proglasio ovu teritoriju za koloniju Velike Britanije i nazvao je Novi Južni Vels. Kolonija je postala država 1901. godine nakon što je Australija zvanično proglašena za državu.

Danas Južni Vels predstavlja jedno od najvećih imigracionih središta Australije. Ovo je najnaseljenija država Australije i ekonomski centar, i kao takva nudi brojne mogućnosti za zapošljavanje inostranih građana.

Država je poznata pod nazivom „Premier State“ a stanovnici su poznati pod nazivom „bubašvabe“.

SIDNEJ:

Sidnej je glavni grad države Novog Južnog Velsa i sa 4,6 miliona stanovnika predstavlja najveći grad po broju stanovnika u Australiji. Nalazi se na centralnoj obali države između Blue Mountains na zapadu i Tasmanskog mora na istoku. Grad se nalazi na brojnim zalivima i rekama. Sidnej ima oko 480000 turista i posetilaca na dnevnom nivou. Grad pre svega nudi dobru zabavu i privlači praktično svaki veliki muzički, dramski i kulturni događaj. Zbog svog mesta u privredi i obrazovanju države, Sidnej predstavlja jedan od prvih odabira imigranata kada se radi o usavršavanju na polju obrazovanja ili zaposlenju. Sidnej predstavlja jedan od najskupljih gradova za život u svetu, ali zato nudi mnogo mogućnosti i odličnu zaradu.

Najznačajnije znamenitosti Sidneja su kuća opere, harbour bridge, akvarijum, zgrada kraljice Viktorije itd.

Po pitanju poslova, najveći procenat poslodavaca nudi poslove vezane za stručne, naučne i tehničke usluge iz oblasti obrazovanja, trgovine, turizma i ugostiteljstva. Industrija koja zapošljava najveći broj radnika u Sidneju je obrazovanje, a iza nje odmah ide turizam.

Interesantne činjenice

 • Sidnej je prvobitno bio nazvan “Albion”, ali njegov osnivač, Artur Filip, promenio je ime u Sidnej u znak priznanja napora britanskog lorda Tomasa Tovnshend Sidneja za osnivanje ove kolonije.
 • Sidnej je bio prva britanska kolonija u Australiji koja je postavljena 1788. godine.
 • Ovaj grad se svake godine rangira među prvih 10 najboljih gradova za život u svetu.
 • Sa oko 4,6 miliona stanovnika, u Sidneju i njegovoj okolini živi oko 20% ukupnog stanovništva Australije.
 • Svetski poznata novogodišnja proslava je praćena od strane 1,5 miliona ljudi u Sidneju i više od milijarde ljudi putem televizije širom sveta. U novogodišnoj noći troši se oko 4,500 kilograma vatrometa.
 • Možda najpoznatija atrakcija Sidneja, Sidnejska opera, završena je 1973. godine i za njenu izgradnju je bilo potrebno punih 14 godina i 10 hiljada građevinskih radnika, sa konačnim ukupnim troškovima u iznosu od 102 miliona dolara – 14 puta više od prvobitne procenjene cene.
 • Sidnej ima najdublju prirodnu luku na svetu sa 504,00 megalitara vode.

New South Whales / Sydney

NEW SOUTH WALES

is the oldest inhabited state in Australia, which originally originated as a colony on the shores of Port Jackson in the territory of today’s Sydney. Today, Sydney is the capital and largest city of this country and represents a city with ethnic communities from more than 100 countries. The population of New South Wales is 7.29 million, which is one third of the total population of Australia.

The first people to inhabit this country were Aboriginal people, the original natives of Australia. In 1770, Captain James Cook, under the command of the British Royal Navy, sailed the east coast of Australia and sailed into the bay today known as South Sydney. Cook declared this territory a colony of Great Britain and named it New South Wales. The colony became a state in 1901 after Australia was officially declared a state.

Today, South Wales is one of the largest immigration centers in Australia. It is the most populous state in Australia and an economic center, and as such offers numerous employment opportunities for foreign nationals.

The state is known as the „Premier State“ and the inhabitants are known as „cockroaches“.

SYDNEY:

Sydney is the capital of the state of New South Wales and with 4.6 million inhabitants, it is the largest city in Australia. It is located on the central coast of the state between the Blue Mountains in the west and the Tasman Sea in the east. The city is located on numerous bays and rivers. Sydney has about 480,000 tourists and visitors on a daily basis. Above all, the city offers good entertainment and attracts practically every major musical, dramatic and cultural event. Because of its place in the economy and education of the state, Sydney is one of the first choices of immigrants when it comes to training in the field of education or employment. Sydney is one of the most expensive cities to live in in the world, but it offers many opportunities and great earnings.

The most important sights of Sydney are the opera house, harbor bridge, aquarium, Queen Victoria building, etc.

In terms of jobs, the largest percentage of employers offer jobs related to professional, scientific and technical services in the field of education, trade, tourism and catering. The industry that employs the largest number of workers in Sydney is education, followed by tourism.

Interesting facts

 • Sydney was originally called „Albion“, but its founder, Arthur Philip, changed its name to Sydney in recognition of the efforts of British Lord Thomas Townshend Sydney to establish this colony.
 • Sydney was the first British colony in Australia to be established in 1788.
 • Every year, this city is ranked among the top 10 best cities to live in in the world.
 • With about 4.6 million inhabitants, about 20% of the total population of Australia lives in Sydney and its surroundings.
 • The world-famous New Year’s celebration was watched by 1.5 million people in Sydney and more than a billion people on television around the world. About 4,500 kilograms of fireworks are consumed on New Year’s Eve.
 • Perhaps Sydney’s most famous attraction, the Sydney Opera House, was completed in 1973 and took a full 14 years and 10,000 construction workers to build, with a final total cost of $ 102 million – 14 times the original estimated cost.
 • Sydney has the deepest natural harbor in the world with 504.00 megaliters of water.