North Territory / Darwin

SEVERNA TERITORIJA

zauzima jednu šestinu ukupne površine Australije. Teritorija ima oko 230000 stanovnika sa oko 40000 ljudi koji žive u udaljenim oblastima. Većina stanovnika živi u Darvinu, Palmerstonu ili u Alis Springs-u. Darvin je glavni grad ove države.

Svaki region ove države raspolaže velikim prirodnim bogatstvima i nacionalnim parkovima. Cela teritorija je podeljena na dva dela: Top End i Red Centre.

Prva nasevljavanja ove teritorije desila su se pre oko 50000 godina što čini ovu teritoriju jednom od najstarije naseljavanih na svetu. Kao i sve ostale države Australije, Aboridžini su bili ti koji su prvi nastanili ovu teritoriju. Širok spektar kulture i tradicije Aboridžina i dalje je prisutan u kulturi ovog podneblja. Dokaz u prilog tome jeste da se na ovoj teritoriji i dan danas govori preko 80 jezika. Na obalu ove države, Evropljani su se prvi put iskrcali u 17. veku. Ova teritorija je bila prva koju su Britanci pokušali okupirati. Od ukupno 4 pokušaja naseljavanja, samo je jedan bio uspešan. Ostali su bili neuspešni zbog velike izolacije i teških uslova.

Ekonomija ove regije se pretežno sastoji u rudarstvu, međutim i turizam ima svog udela u privredi ovog područja posebno sa nacionalnim parkovima Kakadu i Uluru-Kata Tjuta.

DARVIN

je glavni grad Severne terotorije sa populacijom od oko 130000 stanovnika. On je najmanji i najseverniji grad od svih australijskih gradova. Nalazi se na Timorskom moru. Ovaj grad, kao i ostali gradovi Australije, ima kosmopolitsku kulturu sa stanovništvom koje čini više od 60% različitih nacionalnosti. Multikulturalni miks grada je posebno naglašen sa svojim brojnim festivalima i nedeljnim pijacama hrane i zanata. U poslovnim krugovima i industriji, Darvin je poznat kao kapija sa jugoistočnom Azijom.

Najveće znamenitosti grada su: Deckchair Cinema, Defence of Darwin Experience, Museum & Art Gallery of the Northern Territory, Mindil Beach…

Darvin je grad gde su ljudi uglavnom zaposleni u javnom sektoru koji zapošljava oko 60% ljudi. Pored državne administracije ostali zaposleni rade u drugim razvijenim industrijskim granama kao što su rudarstvo, proizvodnja nafte i gasa, stočarstvo, turizam i tropske hortikulture.

Interesantne činjenice

 • Darvin je osnovan 1869. godine.
 • Ime je dobio po poznatom naučniku Čarlsu Darvinu.
 • U poslednjih stotinu godina grad je dva puta u potpunosti razrušen. Prvo u japanskim vazdušnim napadima tokom drugog svetskog rata, pa ponovo 1974. godine za vreme uragana Trejsi.
 • Darvin je poznat po izuzetno toploj klimi tokom čitave godine i monsunskim pljuskovima.
 • Grad ima gustinu naseljenosti od 0,1 po kvadratnom kilometru, stoga je preporučljivo da pozdravite svaku osobu koju sretnete na putu jer su velike šanse da je to jedina osoba koju ćete videti neki određeni period.
 • Darvin je bliže Džakarti i Singapuru nego Sidneju i Melburnu.
 • Ovaj grad je dom drevnog aboridžinskog naroda Larrakia.

North Territory / Darwin

NORTHERN TERRITORY

occupies one-sixth of the total area of ​​Australia. The territory has about 230,000 inhabitants with about 40,000 people living in remote areas. Most residents live in Darwin, Palmerston or Alice Springs. Darwin is the capital of this state.

Every region of this country has great natural resources and national parks. The whole territory is divided into two parts: Top End and Red Center.

The first settlements of this territory happened about 50,000 years ago, which makes this territory one of the oldest inhabited in the world. Like all other Australian states, the Aborigines were the first to inhabit this territory. A wide range of Aboriginal culture and traditions are still present in the culture of this region. The proof in support of that is that over 80 languages ​​are still spoken in this territory. Europeans first landed on the coast of this country in the 17th century. This territory was the first that the British tried to occupy. Out of a total of 4 attempts to settle, only one was successful. The others were unsuccessful due to great isolation and difficult conditions.

The economy of this region mainly consists of mining, however, tourism also has its share in the economy of this area, especially with the national parks Kakadu and Uluru-Kata Tjuta.

 

DARWIN

is the capital of the Northern Territory with a population of about 130,000 inhabitants. It is the smallest and northernmost city of all Australian cities. It is located on the Timor Sea. This city, like other cities in Australia, has a cosmopolitan culture with a population that makes up more than 60% of different nationalities. The multicultural mix of the city is especially emphasized with its numerous festivals and weekly food and craft markets. In business circles and industry, Darwin is known as the gateway to Southeast Asia.

The biggest sights of the city are: Deckchair Cinema, Defense of Darwin Experience, Museum & Art Gallery of the Northern Territory, Mindil Beach…

Darwin is a city where people are mostly employed in the public sector which employs about 60% of the people. In addition to the state administration, other employees work in other developed industries such as mining, oil and gas production, livestock, tourism and tropical horticulture.

Interesting facts

 • Darwin was founded in 1869.
 • It was named after the famous scientist Charles Darwin.
 • In the last hundred years, the city has been completely destroyed twice. First in Japanese airstrikes during World War II, and again in 1974 during Hurricane Tracy.
 • Darwin is known for its extremely warm climate throughout the year and monsoon showers.
 • The city has a population density of 0.1 per square kilometer, so it is advisable to greet every person you meet on the road because there are great chances that it is the only person you will see for a certain period.
 • Darwin is closer to Jakarta and Singapore than to Sydney and Melbourne.
 • This city is home to the ancient Aboriginal people of Larrakia.