Poslovi koje učesnici W&T programa NE MOGU da rade

Svaki učesnik Work and Travel programa ima sva prava kao i američki državljani po mnogo čemu. Razlika je ta što za J1 učesnike postoji lista poslova koje ne smeju da rade tokom trajanja programa.
Listu poslova koje J1 student ne mogu da rade možete pronaći ovde:

 1. Poslovi koji narušavaju program Kulturološke razmene.
 2. Pozicije koje zahtevaju od učesnika programa da kupuju robu koju će zatim prodavati kako bi mogli da ostvare zaradu.
 3. Pozicije koje zahtevaju pomoć u kućnim poslovima u privatnim domovima, kao što su briga o deci, nega starijih lica, baštovanstvo, prevoz osoba.
 4. Vožnja Pedikeba ili sličnih vozila (nekada popularne rikše, ukinuto još od 2011.).
 5. Pozicije koje zahtevaju rukovođenje ili vožnju prevoznih sredstava na kopnu ili vodi za koje su potrebne dozvole, bez obzira na to da li prevoze putnike ili ne.
 6. Pozicije koje podrazumevaju kliničku negu i zahtevaju kontakt sa pacijentom.
 7. Pozicije u industriji zabave za odrasle uključujući i usluge pratnje, rad u radnjama sa filmovima i knjigama za odrasle, kao i striptiz klubove.
 8. Pozicije koje zahtevaju rad duži od 4 sata od 10 uveče do 6 ujutru.
 9. Pozicije koje se smatraju opasnim po mlade prema Sekretarijatu rada (Subpart E of 29 CFR part 570)
 10. Pozicije koje zahtevaju fizički kontakt sa drugim osobama i/ili poštovanje pravila Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (npr. Tetoviranje (uključujući i henu), stavljanje pirsinga, masaže, manikir, pletenje kose, itd.)
 11. Pozicije u objektima koji nude stavljanje pirsinga, tetoviranje (uključujući i henu), masaže, manikir, pletenje kose.
 12. Pozicije koje se zasnivaju na ostvarenoj prodaji i na taj način ne garantuju učesnicima da će dobiti minimalnu zaradu po satu koja je u skladu sa federalnim i državnim standardima.
 13. Pozicije koje podrazumevaju igranje igrica ili kockanje kao i direktno učešće u klađenju.
 14. Pozicije u vezi sa hemijskom kontrolom štetočina, zatim rad u skladištima, rad u distribucionim centrima putem kataloških ili onlajn porudžbina.
 15. Pozicije u domenu mobilne zabave.
 16. Pozicije koje podrazumevaju neku drugu J1 kategoriju kao što su praktikant, pripravnik ili savetnik na kampusu.
 17. Pozicije koje podrazumevaju građevinu, rad u rudnicima (uključujući i vađenje gasa i nafte), proizvodnju hrane, robe, produkata od drveta, štampu, prirodna bogatstva kao što su usevi, životinje, ribolov, aktivnosti podrške poljoprivredi i šumarstvu.
 18. Pozicije koje se dobijaju putem agencija za zapošljavanje.
 19. Pozicije u kioscima ili štandovima u šoping centrima.
 20. Pozicije u vezi sa kućnim poslovima.
 21. Pozicije u skladištima ili fabrikama.
 22. Administrativne pozicije koje rukuju osetljivim ili ličnim informacijama.
 23. Pozicije nezavisnog izvođača radova (1099 Form employee).
 24. Pozicije u ribnjacima.
 25. Pozicije koje podrazumevaju prodaju od vrata do vrata ili agitovanje.
 26. Pozicije u industrijskom sektoru- poslovi koji uključuju rad na montažnim trakama, ponavljanje pokreta koristeći teške mašine, korišćenje presa i sušilica za industrijsku upotrebu, korišćenje industrijskih hemikalija, i rad u objektima sličnim fabrikama.
 27. Pozicije gde je učesnik razmene odgovoran za bezbednost drugih lica, npr. spasilac, koji nemaju redovan nadzor od strane domaćina kao ni dovoljno vremena za odmor.
 28. Pozicije koje podrazumevaju korišćenje sekača delikatesnih proizvoda.
 29. Pozicije koje se ne plaćaju po satu, npr. stipendije.
 30. Pozicije koje podrazumevaju bilo kakvu selidbu drugih lica ili stvari.
 31. Pozicije koje podrazumevaju upravljanje otpadom, pozicije domara ili staratelja.
 32. Pozicije koje podrazumevaju rad van sezone, npr. više od dve sezone tokom godine, ili zaposlenje duže od 8 meseci tokom jedne kalendarske godine.
 33.  Pozicije u mestima bez telefonske i internet komunikacije.

JOBS THAT W&T PROGRAM PARTICIPANTS MUST NOT DO

Every participant in the Work and Travel program has all the rights as well as American citizens in many ways. The difference is that for J1 participants there is a list of jobs that they are not allowed to do during the program.

A list of jobs that J1 students cannot do can be found here:

 1. Jobs that disrupt the Cultural Exchange program.
 2. Positions that require program participants to buy goods that they will then sell in order to make a profit.
 3. Positions that require help with household chores in private homes, such as child care, care for the elderly, gardening, transportation of persons.
 4. Driving a Pedikeb or similar vehicle (once a popular rickshaw, discontinued since 2011).
 5. Positions requiring the management or driving of means of transport on land or water for which permits are required, regardless of whether they are carrying passengers or not.
 6. Positions that involve clinical care and require contact with the patient.
 7. Positions in the adult entertainment industry including escort services, work in adult movie and book stores, and strip clubs.
 8. Positions that require work longer than 4 hours from 10 pm to 6 am.
 9. Positions considered dangerous for young people according to the Secretariat of Labor (Subpart E of 29 CFR part 570)
 10. Positions requiring physical contact with other persons and / or compliance with the rules of the Centers for Disease Control and Prevention (eg tattooing (including henna), piercings, massages, manicures, hair braids, etc.)
 11. Positions in facilities that offer piercings, tattoos (including henna), massages, manicures, hair braids.
 12. Positions that are based on realized sales and thus do not guarantee participants that they will receive a minimum hourly wage that is in line with federal and state standards.
 13. Positions that include playing games or gambling as well as direct participation in betting.
 14. Positions related to chemical pest control, then work in warehouses, work in distribution centers through catalog or online orders.
 15. Positions in the field of mobile entertainment.
 16. Positions that include another J1 category such as intern, intern, or campus advisor.
 17. Positions that include construction, mining (including extraction of gas and oil), production of food, goods, wood products, printing, natural resources such as crops, animals, fishing, support activities for agriculture and forestry.
 18. Positions obtained through employment agencies.
 19. Positions in kiosks or stands in shopping malls.
 20. Positions related to household chores.
 21. Positions in warehouses or factories.
 22. Administrative positions that handle sensitive or personal information.
 23. Positions of independent contractor (1099 Form employee).
 24. Positions in ponds.
 25. Positions that involve door-to-door sales or agitation.
 26. Positions in the industrial sector – jobs that include working on assembly lines, repeating movements using heavy machinery, using presses and dryers for industrial use, using industrial chemicals, and working in facilities similar to factories.
 27. Positions where the exchange participant is responsible for the safety of other persons, e.g. lifeguard, who do not have regular supervision by the host nor enough time to rest.
 28. Positions involving the use of delicatessen cutters.
 29. Positions that are not paid by the hour, e.g. scholarships.
 30. Positions that involve any relocation of other persons or things.
 31. Positions involving waste management, caretaker or guardian positions.
 32. Positions that involve working out of season, e.g. more than two seasons during the year, or employment longer than 8 months during one calendar year.
 33. Positions in places without telephone and internet communication.