Potrebna dokumentacija za povraćaj poreza

Potrebna dokumentacija za povraćaj poreza

  • Kopija socijalne kartice – SSN
  • Kopija prve strane pasoša
  • Kopija W-2obrasca ili poslednjeg pay slip-a

Na kraju fiskalne godine poslodavac je zakonom dužan da svojim zaposlenima dostavi izveštaj o ostvarenoj zaradi i plaćenim porezima tzv. W-2 obrazac (W-2 Form). Koliko ste imali poslodavaca u SAD toliko imate i W-2 obrazaca. Poslodavac je po zakonu dužan da pošalje W-2 obrasce zaposlenima najkasnije do 31. januara naredne godine. W-2 obrasci se šalju običnom poštom. Pre završetka posla budite sigurni da ste poslodavcu ostavili tačnu adresu u Srbiji.

Ukoliko ne dobijete W-2 obrazac povraćaj poreza možete da izvršite i sa poslednjim pay slip-om. Pay slip je deo pay check-a koji nakon unovčavanja ostaje Vama. Poslednji pay slip sadrži iste informacije kao i W-2 obrazac i iz tog razloga je veoma važno da sačuvate poslednje pay slip-ove od svih poslodavaca.

Da biste dobili W-2 obrazac na pravu adresu, bitno je da prilikom početka rada kod poslodavca popunite W-4 obrazac (W-4 Form) sa svim informacijama koje se traže. Najbitnija je adresa koju navedete u W-4 obrascu, jer će to biti adresa na koju će Vaš W-2 obrazac biti poslat.

  • Popunjena Easy Tax Store aplikacija za povraćaj poreza (PDF)
  • IRS formular 2848 (PDF)
  • Easy Tax Store Ugovor (PDF)

Važno je prijaviti sve poslodavce kod kojih ste radili u SAD!

Po povratku sa programa trebalo bi da imate sva dole navedena dokumenta potrebna za povraćaj poreza osim W-2 obrasca. Na osnovu dokumenata koje imate može da se uradi proračun Vašeg poreza i možete odmah znati koliki će biti povraćaj. Bitna stvar koju treba da znate je da poreske vlasti u SAD otvaraju sezonu poreza 15. januara što znači da Vaš porez ne može biti prosleđen pre tog datuma.

Required documentation for tax refund

Required documentation for tax refund

  • Copy of social card – SSN
  • Copy of the first page of the passport
  • A copy of the W-2 form or the last pay slip

At the end of the fiscal year, the employer is obliged by law to submit to its employees a report on the earned earnings and taxes paid, the so-called W-2 Form. As many employers as you had in the U.S., so do you have W-2 forms. The employer is required by law to send W-2 forms to employees no later than January 31 of the following year. W-2 forms are sent by regular mail. Before finishing work, be sure that you have left the correct address in Serbia for the employer.

If you do not receive the W-2 form, you can also get a tax refund with the last pay slip. Pay slip is a part of pay check that remains with you after cashing. The latest pay slip contains the same information as the W-2 form and for that reason it is very important to save the latest pay slips from all employers.

To get the W-2 form to the right address, it is important that you fill out the W-4 Form (W-4 Form) with all the required information when starting work with the employer. The most important is the address you specify in the W-4 form, as this will be the address to which your W-2 form will be sent.

Completed Easy Tax Store Tax Refund Application (PDF)

IRS Form 2848 (PDF)

Easy Tax Store Contract (PDF)

It is important to report all employers you have worked for in the US!

Upon return from the program you should have all the documents listed below required for a tax refund except the W-2 form. Based on the documents you have, a calculation of your tax can be made and you can immediately know how much the refund will be. The important thing to know is that the U.S. tax authorities open the tax season on January 15, which means that your tax cannot be filed before that date.