Potrebna dokumentacija

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Ovo je odeljak gde govorimo o SVIM NEOPHODNIM dokumentima koje je potrebno da nam dostavite u toku programa.

I Dokumenti koje nam dostavljate na samom početku programa:

 1. 1. CV u dve forme – Dobićete mail od našeg Agenta u kome će stajati WORD format za popunjavanje CV-a kao i ONLINE CVJ1 koji je neophodno da popunite.
 2. 2 fotografije 5x5cm na beloj pozadini– Naglasite fotografu da su Vam potrebne slike za SAD vizu!
 3. Uverenje na srpskom i engleskom sa fakulteta – Zatražite u sekretarijatu svog fakulteta (ili studentskoj službi) da Vam izdaju ova uverenja o Vašem redovnom studiranju. Ukoliko Vam ne obezbede uverenje na engleskom jeziku, to ćemo Vam mi odraditi GRATIS!
 4. Fotokopija prve strane pasoša – Obavezno proverite da li je pasoš važeći! Pasoš mora da važi 6 meseci duže od planiranog povratka iz SAD. Kopija mora da bude čitka tako da se svi podaci mogu lako prepoznati.
 5. Potvrda iz MUPA da niste krivično osuđivani
 6. Izvod iz banke da imate dovoljno sredstava na računu – ovo je nova obaveza od strane kandidata jer sponzorska agencija sa kojom sarađujemo traži dokaz da imate dovoljno sredstava na računu kako biste mogli da pokrijete sve troškove u Americi dok ne dobijete svoju prvu platu.

NAPOMENA: Ova dokumenta se moraju dostavi odmah po prijavi. Rok za dostavu je 10 dana nakon izvršene prijave na program.

II Dokumenti koje je neophodno dostaviti najmanje 10 dana pred viziranje ( bilo bi poželjno što ranije to učiniti ):

 1. Lista položenih ispita – Ovo takođe nabavljate na svom fakultetu.
 2. Pasoš – Naravno VAŽEĆI!
 3. Indeks – Potrudite se da sve ocene koje ste do tog trenutka dobili budu upisane u indeks!

DODATNA DOKUMENTACIJA
Verovatno ste mislili da je dokumentacija za odlazak u SAD mnogo komplikovanija. Ovo je spisak obavezne dokumentacije i za pribavljanje iste Vam je potreban jedan dan. Pored osnovne, svaki kandidat ima mogućnost da dostavi dodatnu dokumentaciju kojom bi poboljšao status redovnog studenta (sertifikat, pismo preporuke od profesora, rad na nekom projektu na fakultetu…)

OVA DOKUMENTACIJA NIJE OBAVEZNA!

 

DOCUMENTATION REQUIRED

MANDATORY DOCUMENTATION

This is the section where we talk about ALL the NECESSARY documents you need to provide us during the program.

I Documents that you submit to us at the very beginning of the program:

 1. CV in two forms – You will receive an email from our Agent stating the WORD format for filling out the CV as well as the ONLINE CVJ1 that you need to fill out.

2 photos 5x5cm on a white background – Emphasize to the photographer that you need pictures for a US visa!

 1. Certificate in Serbian and English from the faculty – Ask the secretariat of your faculty (or student service) to issue you these certificates of your full-time study. If they do not provide you with a certificate in English, we will do it for FREE!
 2. Photocopy of the first page of the passport – Be sure to check if the passport is valid! The passport must be valid for 6 months longer than the planned return from the United States. The copy must be legible so that all data can be easily identified.
 3. Confirmation from the Ministry of the Interior that you have not been criminally convicted.

NOTE: These documents must be submitted immediately upon registration. The deadline for delivery is 10 days after the application for the program.

II Documents that must be submitted at least 10 days before the visit (it would be desirable to do so as soon as possible):

List of passed exams – You also get this at your faculty.

Passport – Of course VALID!

Index – Make sure that all the grades you have received so far are included in the index!

ADDITIONAL DOCUMENTATION

You probably thought that the documentation for going to the USA is much more complicated. This is a list of required documentation and you need one day to obtain it. In addition to the basic, each candidate has the opportunity to submit additional documentation that would improve the status of a full-time student (certificate, letter of recommendation from the professor, work on a project at the faculty ()

THIS DOCUMENTATION IS NOT OBLIGATORY!