Priprema za intervju

Verovatno se pitate kako ćete proći na intervjuu u Ambasadi i kako to uopšte izgleda. Tu smo da Vam pomognemo i damo neke korisne savete za taj događaj.

Zapamtite da razgovor u ambasadi  NIJE RAZGOVOR  ZA POSAO! Istina je da ovo nije razgovor za posao, ali zahteva neke preduslove da biste se što bolje pokazali. Kao prvo, kodeks oblačenja je veoma bitan pa obratite pažnju na to. Obucite se pristojno, budite čisti i uredni. Što se samog razgovora tiče, bitno je da pokažete i dokažete da ste dobar i redovan student, da ste vredni i redovno dajete svoje ispite. Prethodno radno iskustvo nije presudno, ali ukoliko Vas pitaju o tome, slobodno recite šta ste sve do sada radili. Budite vedri i nasmejani. Niko ne voli da vidi namršteno lice.

Naučite koji posao Vas čeka u SAD! Veoma je bitno da se do detalja informišete o svom budućem poslu i poslodavcu i to se podrazumeva da uradite još pre nego što potpišete poslovnu ponudu. U ambasadi će Vam to znanje biti od velikog značaja, jer će Vas najverovatnije pitati nešto u vezi toga.

Položite što više ispita do odlaska u ambasadu! Ako već niste to uradili, onda pod hitno sedite i zagrejte stolicu! Ukoliko ste na master studijama ili ostalim postdiplomskim studijama, pa nemate ispite u tom periodu, OBJASNITE IM KAKO TO FUNKCIONIŠE! Ispričajte im malo o tome koje teme obuhvataju Vaše studije i šta Vam predstoji od ispita kad se vratite.

Dobro znanje engleskog jezika nije presudno! Ono samo može da Vam pomogne da se bolje snađete na razgovoru. Ukoliko ne znate baš ništa da prozborite na ovom jeziku, uzmite koji čas u našoj školici. Tamo će Vas najbolje pripremiti za intervju u ambasadi.

Bitno je da znate koja je Vaša sponzorska agencija! Ova stavka je bitna najviše zbog Vas samih. Po dolasku u SAD imate 7 dana da se prijavite da ste stigli, a ukoliko imate bilo kakvih problema ili nedoumica, sponzor je tu da Vam izađe u susret. Sponzorska agencija je dužna da se stara o Vama dok ste u SAD.

Evo i konkretnih pitanja koja će Vam možda postaviti na razgovoru u ambasadi:

– Da li ste redovan student?

– Koji fakultet studirate? Koja ste godina?

– Koliko ste ispita položili u zadnjih 6 meseci?

– Ko Vas finansira?

– Čime Vam se bave roditelji?

– Koliko sati nedeljno provodite na predavanjima i vežbama?

– Šta ćete raditi u SAD? Ko će Vam biti poslodavac?

– Da li imate rodbinu u SAD?

Takođe može da se desi da vam postavljaju pitanja o Vašim pravima i pravima radnika u Americi. Detaljno o ovome možete pogledati na linku ispod.

https://travel.state.gov/content/dam/visas/LegalRightsandProtections/English%20Online%20Reading%205-20-2013.pdf

PREPARATION FOR THE INTERVIEW

You are probably wondering how you will fare at the Embassy interview and what it looks like in general. We are here to help you and give some useful tips for this event.

Remember that a conversation at the embassy is NOT a JOB TALK! It is true that this is not a job interview, but it requires some preconditions for you to show yourself as well as possible. First of all, the dress code is very important, so pay attention to that. Dress decently, be clean and tidy. As far as the conversation itself is concerned, it is important that you show and prove that you are a good and full-time student, that you are diligent and that you pass your exams regularly. Previous work experience is not crucial, but if you are asked about it, feel free to say what you have done so far. Be cheerful and smiling. Nobody likes to see a frown.

Learn what job awaits you in the US! It is very important that you get detailed information about your future job and employer, and this means that you do it before you sign a business offer. At the embassy, ​​that knowledge will be of great importance to you, because they will most likely ask you something about it.

Pass as many exams as possible before going to the embassy! If you haven’t already done so, then sit down urgently and warm up your chair! If you are in master’s studies or other postgraduate studies, and you do not have exams in that period, EXPLAIN TO THEM HOW IT WORKS! Tell them a little about what topics your studies cover and what lies ahead of you when you return.

Good knowledge of English is not crucial! It can only help you get along better in conversation. If you don’t know anything to speak in this language, take a class at our school. There you will be best prepared for an interview at the embassy.

It is important to know which is your sponsoring  agency! This item is important mostly for your own sake. Upon arrival in the US you have 7 days to report that you have arrived, and if you have any problems or concerns, the sponsor is there to meet you. The sponsoring agency is required to take care of you while you are in the United States.

Here are some specific questions you may be asked at the embassy interview:

– Are you a full-time student?

– What college are you studying at? What year are you?

– How many exams have you passed in the last 6 months?

– Who finances you?

– What do your parents do?

– How many hours a week do you spend on lectures and exercises?

– What are you going to do in the US? Who will be your employer?

– Do you have relatives in the United States?

They may also ask you questions about your rights and the rights of workers in America.

You can see details about this at the link below.

https://travel.state.gov/content/dam/visas/LegalRightsandProtections/English%20Online%20Reading%205-20-2013.pdf