Russia / Moscow

RUSIJA

Rusija je sa svojom površinom od 17.075.400 kvadratnih kilometara zvanično najveća država na svetu koja se prostire na čak dva kontinenta, Evropi i Aziji. Glavni grad Rusije je Moskva sa 10,5 miliona stanovnika.

Ime Rusija potiče od starog naroda Rusa, grupe Varjagra, koji su osnovali Kijevsku Rusiju. Rusija, zvanično Ruska Federacija, je savezna država koja se prostire preko ogromnih prostranstava istočne Evrope i severne Azije. Vinston Čerčil je davne 1939. godine rekao da je Rusija zagonetka umotana u misteriju unutar enigme. I dan danas mnogi njegove reči smatraju tačnim. Ako niste znali, Rusija je po broju stanovnika sedma na svetu i Rusi iz zabave beru gljive.

Nekoliko zanimljivih činjenica o Rusiji:

 1. Pivo se nije smatralo alkoholnim pićem sve do 2011. godine. Tek je 2011. godine tadašnji predsednik Dmitrij Medvedev stavio potpis na zakon po kojem je pivo alkoholno piće.
 2. Teritoriju Rusije zapljuskuju vode 13 mora, to su: Baltičko, Belo, Barencovo, Karsko, More braće Laptjevih, Istočnosibirsko, Čukotsko, Beringovo, Ohotsko, Japansko, Crno, Kaspijsko i Azovsko.
 3. Površina Rusije je nešto veća od patuljaste planete Pluton.
 4. Planinski lanac Ural, koji razdvaja Rusiju na evropski i azijski deo, najstariji je planinski lanac na svetu.
 5. U Sankt Petersburgu nalazi se 221 muzej, 2000 biblioteka, više od 80 pozorišta, preko 100 koncertnih dvorana i veliki broj ustanova kulture.
 6. U ruskom jeziku nema reči za reč „zabava“ ili „privatnost“.
 7. Sankt Petersburg je najseverniji grad na svetu sa populacijom preko milion stanovnika.
 8. Ruski jezik jedan je od 5 najzastupljenijih jezika na svetu.
 9. Jezero Bajkal je najdublje jezero na svetu i najveći rezervoar slatke vode na Zemlji.
 10. Ekstra bogati stanovnici Moskve ponekad se voze kolima hitne pomoći kako bi izbegli saobraćajne gužve.
 11. Rusija nikada nije imala robove. Feudalni period u Rusiji trajao je kraće nego u Engleskoj pa nisu stigli da razviju tu naviku.
 12. U Rusiji se pravi najbolja vodka na svetu.
 13. Moskva je luka pet mora. Ona je to postala zahvaljujući kanalima. Kanal koji nosi ime Moskva, sagrađen u periodu između 1933-1937. godine (povezuje reku Moskvu sa Volgom), pretvorio je ruski glavni grad u luku tri mora: Belog, Baltičkog i Kaspijskog. Volgo-donskim kanalom Moskva je povezana sa još dva mora: Azovskim i Crnim.
 14. Moskovskom podzemnom železnicom dnevno putuje i do devet miliona ljudi.
 15. Moskva ima naviše milijardera na svetu.
 16. Pre putovanja Rusi nekoliko sekundi sede u tišini.
 17. Sankt Petersburg je smešten na 101 ostrvu. Ta ostrva povezuju, na užem području grada, 363 mosta, a ako se uzmu u obzir i predgrađa, ima ih 578. U ovaj broj ne ulaze mostovi na teritoriji preduzeća i železnički mostovi, kao ni drveni mostići u parkovima i preko kanala. Ako bi se brojali i oni, broj mostova bi premašio 1000.
 18. Dvadeset najbogatijih Rusa zajedno imaju bogatstvo vredno oko 227 milijardi dolara.
 19. Ruska državna biblioteka je najveća u Evropi i druga u svetu, nakon Kongresne biblioteke u SAD, nalazi se u Moskvi, a osnovana je 1862. godine.
 20. Vreme čekanja između dva voza na železničkoj stanici u Moskvi u špicu je manje od 90 sekundi što je kraće nego bilo gde u svetu.
 21. Jurij Gagarin je prvi ušao u orbitu Zemlje.
 22. Ukupna dužina Kremlja je 2235 metara.
 23. Najmanja udaljenost između Rusije i Amerike je 4 kilometra.
 24. Rusija trenutno broji oko 600 univerziteta.
 25. Pravoslavna Katedrala Hrista Spasitelja u Moskvi visine je 105 metara i najviša je pravoslavna crkva na svetu.
 26. UNESCO je 2012. uvrstio grad Jekaterinbur na listu dvanaest idealnih gradova za život.
 27. 25% šuma se nalazi u Sibiru.
 28. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine Rusija je multinacionalna država u kojoj živi preko 180 nacionalnosti.
 29. Rusija je poklonila svetu nekoliko vrsnih umetnika, naučnika i pisaca među kojima se najviše ističu: Dostojevski, Čehov, Tolstoj, Puškin, Gogolj, Turgenjev, Lomonosov i tako dalje.
 30. Reka Volga je najduža reka Evrope sa svojih 3534 kilometara.
 31. Transsibirska železnica je najduža na svetu. Povezuje dva dela sveta, 12 oblasti i 87 gradova svojom dužinom od 9288 kilometara pruge.
 32. Svaki vladar slavne dinastije Romanov je svom nasledniku ostavio veću državu nego što je dobio od prethodnog naslednika.
 33. Gradski park u Moskvi mnogo je veći od najvećih gradskih vrtova metropola. Izmailovski park površine je 15,35 kilometara kvadratnih, što ga čini šest puta većim od Central parka u Njujorku.

MOSKVA

je glavni i najveći grad Rusije sa preko 10 miliona stanovnika. Prema popisu grupe GAWC, univerziteta u Loughboroughu (UK), smatra se „ Alfa globalnim gradom“. Nalazi se na reci Moskvi u Centralnom federalnom okrugu evropske Rusije. U Moskvi se nalazi najveća znamenitost Rusije, Moskovski kremlj, drevna tvrđava danas rezidencija predsednika Ruske Federacije.

Moskva je jedna od najvećih gradskih ekonomija u Evropi koja obuhvata oko 24% ruskog BDP-a. Ovaj grad takođe ima najnižu stopu nezaposlenosti od samo 1% u odnosu na nacionalni prosek od 7% . Prosečna mesečna plata je 41600 rubalja (1070 eura), što je skoro dvostruko više od nacionalnog proseka.

U Moskvi postoji preko 4000 biblioteka i čak 60 državnih univerziteta od kojih je najpoznatiji Lomonoto univerzitet osnovan 1755. godine. U blizini grada nalazi se atomski centar i institut za nuklearna istraživanja. Podzemni metro postoji još od davne 1935. godine i saobraća na dužini od preko 90 kilometara. Moskva je grad-luka koja poseduje čak 5 aerodroma: Šeremetjevo, Domodedevo, Vnukovo, Biujukovo i Ostafijevio. Grad nazivaju zelenim gradom zbog količine parkova koju poseduje. Ovaj grad ima 96 parkova i 18 bašti koje se prostiru na oko 500 kilometara kvadratnih. U najstarijem parku u Moskvi nalazi se jedan od najvećih otvorenih amfiteatara u Evropi. Za ljubitelje sporta radosna vest jeste da Moskva ima čak 63 različita stadiona za razne sportove.

Russia / Moscow

RUSSIA

With its area of ​​17,075,400 square kilometers, Russia is officially the largest country in the world, spread over as many as two continents, Europe and Asia. The capital of Russia is Moscow with 10.5 million inhabitants.

The name Russia comes from the ancient Russian people, the Varyagra group, who founded Kievan Russia. Russia, officially the Russian Federation, is a federal state that stretches across vast expanses of Eastern Europe and northern Asia. Back in 1939, Winston Churchill said that Russia is a mystery wrapped in mystery within an enigma. Even today, many of his words are considered correct. If you didn’t know, Russia is seventh in the world in terms of population, and Russians pick mushrooms for fun.

Some interesting facts about Russia:

 • Beer was not considered an alcoholic beverage until 2011. It was only in 2011 that the then President Dmitry Medvedev signed the law according to which beer is an alcoholic beverage.
 • The territory of Russia is flooded by the waters of 13 seas, namely: the Baltic, White, Barents, Kara, Sea of ​​the Laptyev brothers, East Siberian, Chukotka, Bering, Okhotsk, Japan, Black, Caspian and Azov.
 • Russia’s surface is slightly larger than the dwarf planet Pluto.
 • The Ural mountain range, which divides Russia into European and Asian parts, is the oldest mountain range in the world.
 • There are 221 museums, 2,000 libraries, more than 80 theaters, over 100 concert halls and a large number of cultural institutions in St. Petersburg.
 • There is no word for „fun“ or „privacy“ in Russian.
 • Petersburg is the northernmost city in the world with a population of over a million inhabitants.
 • Russian is one of the 5 most widely spoken languages ​​in the world.
 • Lake Baikal is the deepest lake in the world and the largest reservoir of fresh water on Earth.
 • Extra wealthy residents of Moscow sometimes drive ambulances to avoid traffic jams.
 • Russia has never had slaves. The feudal period in Russia lasted shorter than in England, so they did not manage to develop that habit.
 • Russia makes the best vodka in the world.
 • Moscow is a port of five seas. She made it thanks to the channels. The canal named Moscow, built in the period between 1933-1937. year (connects the Moscow River with the Volga), turned the Russian capital into a port of three seas: the White, Baltic and Caspian. The Volga-Don channel connects Moscow with two other seas: the Azov and the Black Seas.
 • Up to nine million people travel daily on the Moscow subway.
 • Moscow has more billionaires in the world.
 • Before the trip, the Russians sit in silence for a few seconds.
 • Petersburg is located on 101 islands. These islands are connected, in the narrower area of ​​the city, by 363 bridges, and if the suburbs are taken into account, there are 578. This number does not include bridges on the territory of the company and railway bridges, as well as wooden bridges in parks and canals. If they were counted, the number of bridges would exceed 1000.
 • The twenty richest Russians together have a fortune worth about 227 billion dollars.
 • The Russian State Library is the largest in Europe and the second in the world, after the Library of Congress in the United States, located in Moscow, and was founded in 1862.
 • The waiting time between two trains at the train station in Moscow in rush hour is less than 90 seconds, which is shorter than anywhere in the world.
 • Yuri Gagarin was the first to enter Earth’s orbit.
 • The total length of the Kremlin is 2235 meters.
 • The shortest distance between Russia and America is 4 kilometers.
 • Russia currently has about 600 universities.
 • The Orthodox Cathedral of Christ the Savior in Moscow is 105 meters high and is the tallest Orthodox church in the world.
 • In 2012, UNESCO included the city of Yekaterinburg on the list of twelve ideal cities to live in.
 • 25% of forests are located in Siberia.
 • According to the 2002 census, Russia is a multinational country with over 180 nationalities.
 • Russia has given the world several excellent artists, scientists and writers, among whom the most prominent are: Dostoevsky, Chekhov, Tolstoy, Pushkin, Gogol, Turgenev, Lomonosov and so on.
 • The Volga River is the longest river in Europe with its 3534 kilometers.
 • The Trans-Siberian Railway is the longest in the world. It connects two parts of the world, 12 districts and 87 cities with its length of 9288 kilometers of railway.
 • Each ruler of the famous Romanov dynasty left his successor a larger state than he received from the previous heir.
 • The city park in Moscow is much larger than the largest city gardens in the metropolis. Izmailovo Park covers an area of ​​15.35 square kilometers, which makes it six times larger than Central Park in New York.

 

MOSCOW

is the capital and largest city of Russia with over 10 million inhabitants. According to the census of the GAWC group, the University of Loughborough (UK) is considered the „Alpha Global City“. It is located on the Moskva River in the Central Federal District of European Russia. The biggest landmark of Russia is located in Moscow, the Moscow Kremlin, an ancient fortress today, the residence of the President of the Russian Federation.

Moscow is one of the largest urban economies in Europe, accounting for about 24% of Russia’s GDP. This city also has the lowest unemployment rate of only 1% compared to the national average of 7%. The average monthly salary is 41,600 rubles (1,070 euros), which is almost twice as much as the national average.

There are over 4000 libraries and as many as 60 state universities in Moscow, the most famous of which is Lomonoto University, founded in 1755. Near the city there is an atomic center and an institute for nuclear research. The underground metro has existed since 1935 and runs over 90 kilometers. Moscow is a port city that has as many as 5 airports: Sheremetyevo, Domodedevo, Vnukovo, Biyukovo and Ostafiev. The city is called a green city because of the amount of parks it owns. This city has 96 parks and 18 gardens that cover about 500 square kilometers. One of the largest open-air amphitheaters in Europe is located in the oldest park in Moscow. For sports fans, the good news is that Moscow has as many as 63 different stadiums for various sports.