Smeštaj

Smeštaj:

Jedna od bitnih stavki ovog programa je smeštaj.

Postavljaju se pitanja: Da li imam obezbeđen smeštaj? Gde ću živeti? Sa kim ću živeti? Koliko ću plaćati smeštaj…..?

Smeštaj je prilagođen učesnicima programa i njihovim potrebama na ovom programu. Pretežno je u pitanju studentski smeštaj u  kojem će studenti moći da se nakon napornog dana odmore, istuširaju i odlože svoje stvari.

Svi kandidati moraju biti svesni da ne očekuju luksuz u smeštaju koji će im biti dodeljen od strane poslodavca ili organizovan na neki drugi način.

U ređim slučajevima postoje i bolje opremljeni apartmani  sa kuhinjom, terasom, neki sa dvorištem (ukoliko ste u kući smešteni) ali to isključivo zavisi od poslodavca.

Bitne stavke u vezi sa smeštajem:

 • Pre odlaska morate znati da li Vam poslodavac obezbeđuje smeštaj ili sami morate da se pobrinete za isti – vođeni iskustvom prethodnih sezona, naša agencija zapošljava kandidate na poslovima gde poslodavac ima uključen smeštaj u radnu ponudu. Ukoliko nemate obezbeđen smeštaj rado ćemo asistirati prilikom rezervisanja smeštaja u mestu gde ćete raditi. Studenti obično odlaze na rad u turistička mesta sa velikom frekvencijom ljudi u toku sezone. Samim tim smeštaj mora da se traži na vreme, tj. odmah po dobijanju radne ponude.

Kandidati koji se odluče za Self opciju programa dužni su da samostalno obezbede smeštaj i da nas obaveste o informacijama u vezi sa istim, u suprotnom njihova radna ponuda ne bi bila odobrena od strane sponzorskih agencija. Sponzorske agencije imaju kriterijume za odobravanje smeštaja za J1 studente, tako da ne mora svaki prijavljeni smeštaj da bude odobren.

Ukoliko Vam uslovi smeštaja ne odgovaraju u toku programa, u svakom momentu imate pravo da promenite isti, ali prethodno morate da o tome obavestite sponzorsku agenciju i prijavite novu adresu na kojoj ćete boraviti tokom programa. Sve informacije u vezi sa novim smeštajem morate poslati sponzorskoj agenciji – putem SEVIS programa. Cene smeštaja zavise od mesta u koje idete (cene variraju od $50-$150 na nedeljnom nivou, a za veće gradove kao što je recimo Boston, cene mogu da budu i nekoliko puta iznad prosečne cene smeštaja) i od poslodavca. U nekim slučajevima smeštaj može biti besplatan.

 • Veoma je bitno da ste upoznati sa lokacijom smeštaja – koristite Google pretraživač, istražite mesto u kom ste dobili posao, pregledajte fotografije, iskustva prethodnih učesnika, mapu mesta, najbliže aerodrome, prodavnice, vešeraje, banke, bolnice, policijsku stanicu, SSN poslovnice, zanimljivosti…. U nekim slučajevima je potrebno rentirati bicikl ili koristiti javni prevoz za dolazak na posao. To je bitno znati unapred.
 • Vodite higijenu u prostoru gde živite  – svaki kandidat je u obavezi da ispoštuje uslove rentiranja, tj zakupa smeštaja. Svako nepoštovanje istog može da dovede do toga da stanodavac zadrži depozit (u većini slučajeva se plaća određena suma do visine jedne rente, pre ulaska u smeštaj ili se odbija od prve isplate na poslu) kako bi tim sredstvima popravio štetu koja je nanešena smeštaju, kućnim aparatima, ili angažovao osoblje za čišćenje u slučaju loše održavane higijene u prostoru.  Ukoliko ste ispoštovali Ugovor o zakupu, depozit se u većini slučajeva vraća po isteku Ugovora.
  Ponašajte se u dodeljenom smeštaju kao i prema svojoj imovini i svom prostoru za život, kako ne biste dovodili sebe u nezgodne situacije usled nepoštovanja pravila.
 • Tolerancija prema ukućanima – budite svesni da idete na program kulturne razmene, gde ćete upoznati veliki broj novih ljudi, kolega, saradnika, prijatelja koji su isto kao i Vi došli na ovaj program iz različitih krajeva sveta.
  Smeštaj ćete deliti sa svojim kolegama, koji imaju različite životne navike od Vas, koji su druge kulture, vere, razmišljanja i iz tog razloga svaki učesnik mora da poštuje svoje sustanare u svakom pogledu. Iskoristite tu situaciju da se bolje upoznate sa običajima i kulturom drugih nacija i steknete nove prijatelje!
 • Dobro pročitajte Ugovore koje potpisujete za rentiranje – kada potpišete Ugovor on je punovažan i samim tim i Vi i poslodavac se možete pozvati na Ugovor u bilo kom trenutku ukoliko dođe do nekog problema. Iz tog razloga dobro pročitajte uslove Ugovora o rentiranju.
  Ugovor postoji da bi se i student i osoba koja rentira smeštaj zaštitili. Morate da znate kolika Vam je mesečna stanarina, kog datuma se plaća kirija, koliki je depozit, pod kojim uslovima se vraća, na koji način možete pre roka da napustite smeštaj, da li imate određene posledice tj. penale za prevremeno napuštanje, da li Vaš mesečni iznos rente zavisi od broja ukućana, kome možete da se obratite u slučaju da nešto u smeštaju ne funkcioniše, da li smeju da se konzumiraju cigarete u smeštaju ….

Korisni web sajtovi za pronalazak smeštaja u USA:

ACCOMMODATION

Accommodation:

One of the important items of this program is accommodation.

Questions are asked: Do I have accommodation provided? Where will I live? Who will I live with? How much will I pay for accommodation?

Accommodation is tailored to program participants and their needs in this program. It is mostly student accommodation in which students will be able to rest, take a shower and put their things away after a hard day.

All candidates must be aware that they do not expect luxury in accommodation that will be assigned to them by the employer or organized in some other way.

In rare cases, there are better equipped apartments with a kitchen, terrace, some with a yard (if you are staying in the house), but it depends solely on the employer.

Important items related to accommodation:

 • Before leaving, you must know whether the employer provides you with accommodation or you have to take care of the same yourself – guided by the experience of previous seasons, our agency employs candidates for jobs where the employer has included accommodation in the job offer. If you do not have accommodation provided, we will be happy to assist when booking accommodation in the place where you will work. Students usually go to work in tourist places with a high frequency of people during the season. Therefore, accommodation must be requested on time, ie. immediately upon receipt of a job offer.
 • Candidates who opt for the Self option of the program are obliged to independently provide accommodation and to inform us about the information related to it, otherwise their job offer would not be approved by the sponsoring agencies. Sponsorship agencies have criteria for approving accommodation for J1 students, so not every registered accommodation needs to be approved.
 • If the conditions of accommodation do not suit you during the program, you have the right to change it at any time, but you must first inform the sponsoring agency and report a new address where you will stay during the program. All information regarding the new accommodation must be sent to the sponsoring agency – via the SEVIS program. Accommodation prices depend on the place you go to (prices vary from $ 50- $ 140 per week, and for larger cities such as Boston, prices can be several times above the average accommodation price) and the employer. In some cases, accommodation may be free.
 • It is very important that you are familiar with the location of accommodation – use Google search, explore the place where you got the job, view photos, experiences of previous participants, map of places, nearest airports, shops, laundries, banks, hospitals, police station, SSN branches, attractions …. In some cases, it is necessary to rent a bicycle or use public transport to get to work. It is important to know this in advance.
 • You maintain hygiene in the space where you live – each candidate is obliged to comply with the conditions of renting, ie renting accommodation. Any non-compliance can lead to the landlord keeping the deposit (in most cases a certain amount is paid up to the amount of one annuity, before entering the accommodation or deducted from the first payment at work) in order to repair the damage caused to the accommodation, home appliances, or hired cleaning staff in case of poor hygiene in the area. If you have complied with the Lease Agreement, the deposit is refunded upon expiration of the Agreement.
 • Behave in the assigned accommodation as well as towards your property and your living space, so as not to put yourself in awkward situations due to non-compliance with the rules.
 • Tolerance towards family members – be aware that you are going to a cultural exchange program, where you will meet a large number of new people, colleagues, associates, friends who, just like you, came to this program from different parts of the world.
 • You will share the accommodation with your colleagues, who have different life habits than you, who are of different cultures, religions, thoughts and for that reason each participant must respect their roommates in every way. Take advantage of this situation to get better acquainted with the customs and culture of other nations and make new friends!

Read the Contracts you sign for rent well – when you sign the Contract it is valid and therefore you and the employer can refer to the Contract at any time if there is a problem. For this reason, read the terms of the Rental Agreement carefully.

An agreement exists to protect both the student and the person renting the accommodation. You need to know what your monthly rent is, what date the rent is paid, what the deposit is, under what conditions it is returned, how you can leave the accommodation before the deadline, whether you have certain consequences, ie penalties for early departure, whether your monthly the amount of rent depends on the number of household members, who you can contact in case something in the accommodation does not work, whether cigarettes are allowed to be consumed in the accommodation….

Useful websites for finding accommodation in USA:

 •  http://www.studentrent.com/
 •  http://www.apartmentguide.com/
 •  http://www.campusrent.com/
 •  http://www.sublet.com/
 • http://www.rent.com/
 • https://housing.ucla.edu/
 • http://www.roommates.com/
 • https://web.allfriends.co/
 • https://craigslist.org