Uslovi programa

Možete da učestvujete na Work and Travel programu ako ste:

Redovan student! – Morate imati status redovnog studenta na univerzitetu, privatnom fakultetu ili višoj školi i morate imati između 18 i 30 godina starosti. Trebalo bi da ste student na redovno upisanoj godini a NE obnovljenoj. Pored ovoga, potrebno je i da posedujete prosečno znanje engleskog jezika. Takođe možete da aplicirate za program i ukoliko niste državljanin Srbije ali je onda potrebno da se školujete i imate prebivalište u Srbiji.

Brucoš – Možete učestvovati u programu i ukoliko ste tek krenuli na fakultet pod uslovom da niste pravili pauzu posle srednje škole. Možete biti student državnog ili privatnog fakulteta kao i više škole. Bitno je samo da ste redovan student i da date što je moguće više ispita dok ne krenete u Ameriku (minimum 50% od predviđenih za taj deo godine). Američka ambasada je veoma efikasna i iz godine u godinu olakšava uslove učešća u programu, tako da ne postoji minimalan prosek ocena za učešće, već je samo potrebno DAVATI ISPITE jer što više položenih ispita imate, to su Vam veće šanse u programu. Dobre ocene su uvek poželjne i zato zagrejte stolicu!

Student završne godine! – Možete otići u Ameriku čak i ako ste student završne godine na fakultetu.

Student na master, specijalističkim ili doktorskim studijama! – Ovde važi isto pravilo a to je da redovno dajete ispite i upisujete godine ukoliko Vam postdiplomske studije to zahtevaju!

Nerezident Republike Srbije – Ako niste državljanin Srbije, ali se školujete i imate prebivalište u Srbiji i ispunjavate druge uslove, i dalje možete da učestvujete u programu.

Uslovi učestvovanja na programu su isti za državne i za privatne fakultete i više škole. Najbitnije je da školska ustanova ima sertifikat i dozvolu za rad od strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije.

NAJBITNIJI USLOVI:

  1. Da imate status redovnog studenta– student koji je prvi put upisan u tekuću godinu studija
  2. Da imate između 18 i 30 godina
  3. Da govorite engleski jezik

Program conditions

You can participate in the Work and Travel program if you are:

Regular student! – You must have full-time student status at a university, private college or high school and must be between 18 and 30 years old. You should be a student in a regularly enrolled year and NOT a renewed one. In addition to this, you also need to have an average knowledge of English. You can also apply for the program if you are not a citizen of Serbia, but then you need to study and have a residence in Serbia.

Freshman – You can also participate in the program if you have just started college, provided you have not taken a break after high school. You can be a public or private college student as well as a high school student. All that matters is that you are a full-time student and take as many exams as possible until you go to America (minimum 50% of those scheduled for that part of the year). The US Embassy is very efficient and from year to year facilitates the conditions of participation in the program, so there is no minimum grade point average for participation, but you only need to GIVE EXAMS because the more exams you pass, the better your chances in the program. Good grades are always desirable, so warm your chair!

Final year student! – You can go to America even if you are a final year college student.

Student in master’s, specialist or doctoral studies! – The same rule applies here, and that is that you regularly take exams and enroll for years if your postgraduate studies require it!

Non-resident of the Republic of Serbia – If you are not a citizen of Serbia, but you are studying and have a residence in Serbia and meet other conditions, you can still participate in the program.

The conditions for participation in the program are the same for state and private faculties and colleges. The most important thing is that the school institution has a certificate and a work permit from the competent Ministry of the Republic of Serbia.

MOST IMPORTANT CONDITIONS:

  1. To have the status of a full-time student – a student who is enrolled for the first time in the current year of study
  2. To be between 18 and 30 years old
  3. To speak English