Važni telefoni i linkovi

Ukoliko imate problem u toku programa ili imate neke nedoumice pri rešavanju određenih situacija, za Vas je obezbeđena on line podrška, telefoni 24/7, i naravno osobe u sponzorskim agencijama koje su zadužene za Vas tokom programa.

U svakom momentu ćete imati i pomoć naše agencije za bilo koju vrstu asistiranja ukoliko ne znate kako da rešite problem ili kome da se obratite.

Naši telefoni i mailovi:

+381 11 4527320
+381 64 1072004
+381 64 1072005

E-mail: office.americanadventure@gmail.com

Pozovite svoju sponzorsku agenciju i kontaktirajte osobu koja Vam je dodeljena pre odlaska u SAD.

U zavisnosti od Vaše sponzorske agencije, dobićete kartice sa svim informacijama: adresa, telefoni i mail nadležnog lica u sponzorskoj agenciji (radimo sa većim brojem agencija i nakon dobijanja posla Vama će biti dodeljena agencija koja će biti isključivo zadužena za Vas).

Ukoliko su Vaša prava i život ugroženi u toku programa možete da se obratite Departmanu za ljudska prava, ali pre toga bi bilo poželjno da pozovete Vašu sponzorsku agenciju.

Exchange Visitor Program Emergency

Contact Information:
Department of State Emergency Hotline:  1.866.283.9090

National Human Trafficking Resource Center:  1.888.373.7888
Department of State Email Address:  JVISAS@STATE.GOV
Exchange Visitor Program Website:  J1VISA@STATE.GOV

IMPORTANT PHONES AND LINKS

If you have a problem during the program or have any doubts in resolving certain situations, you are provided with online support, 24/7 phones, and of course people in sponsorship agencies who are in charge of you during the program.

At any time, you will also have the help of our agency for any type of assistance if you do not know how to solve the problem or who to contact.

Belgrade

Phone:

+381 11 4257230

+381 64 1072004

Email: office.americanadventure@gmail.com

Call your sponsoring agency and contact the person assigned to you before leaving for the US.

Depending on your sponsoring agency, you will receive cards with all the information: address, telephone numbers and e-mail of the competent person in the sponsoring agency (we work with a number of agencies and after getting the job you will be assigned an agency that will be exclusively in charge of you).

If your rights and life are endangered during the program you can contact the Department of Human Rights, but before that it would be advisable to call your sponsoring agency.

Exchange Visitor Program Emergency

Contact Information:

Department of State Emergency Hotline: 1.866.283.9090

National Human Trafficking Resource Center: 1.888.373.7888

Department of State Email Address: JVISAS@STATE.GOV

Exchange Visitor Program Website: J1VISA@STATE.GOV