West Australia / Perth

ZAPADNA AUSTRALIJA

je država koja zauzima trećinu zapadne Australije i ujedno predstavlja državu sa najvećom površinom. Takođe je najređe naseljena država Australije sa samo 2,5 miliona stanovnika. Skoro 92% stanovništva u ovoj državi živi u jugozapadnom delu. Glavni i najveći grad Zapadne Australije je Pert.

Istorija ove države, obogaćena aboridžinskom, datira 40000 godina u prošlost. Prvi Evropljanin koji je otkrio oblast Perta bio je holandski moreplovac Vilem de Vlamingh koji je plovio duž obale još 1697. godine i nazvao je reka labuda po velikim jatima crnih labudova u toj oblasti. Evropsko naseljavanje ovog područja počelo je 1826. godine kada je južna luka Albany postavljena za vojnu ispostavu. Sedište kolonije je premešteno u Pert.

Prvi veliki talas naseljavanja u ovoj državi dogodio se 1890. godine sa otkrićem zlata u centralnoj i južnoj unutrašnjosti države. Za vreme zlatne groznice došlo je do velikog priliva stanovništva iz celog sveta u ovaj region.

Zapadna Australija je međunarodno poznata kao visoko kvalitetni dobavljač poljoprivrednih proizvoda sa izvozom većim od 80%. Najviše se izvozi pšenica, uljana repica, ječam, vuna i jagnjetina. U uslužnoj delatnosti, s druge strane, je zaposleno preko 80% stanovništva ove države. Veći deo ovih poslova spada u deficitarna zanimanja Australije. Zapadna Australija je takođe dom najveće morske industrije u Australiji.

PERT

je glavni grad ove države. Sa skoro 2 miliona stanovnika predstavlja četvrti grad po veličini u Australiji. Grad se nalazi između Darlingove padine i Indijskog okeana, duž obale reke Svan na samo 12 kilometara od okeana. Reka je dobila naziv po čuvenim crnim labudovima koji se često mogu videti na njenoj obali. Grad je, 1856. godine, prvobitno osnovao Džejms Stirling kao administrativni centar kolonije Svan River. Masovno je naseljen krajem XIX veka kada je proglašena zlatna groznica u ovom području.

Pert danas predstavlja grad koji se izuzetno visoko kotira u svetu prvenstveno po kombinaciji urbane sofisticiranosti i međunarodnog ukusa, i neretko je upravo ovaj grad prva destinacija turista i imigranata u Australiji. Stanovništvo u Pertu ima skoro duplo veći rast od nacionalnog proseka i zvanično je grad sa najnižom stopom nezaposlenosti u Australiji.

Najveće znamenitosti grada su:  The Perth Mint, Swan Valley, Swan River, The Aquarium, Perth Bell Tower…

Većina ljudi sa nižim nivoom obrazovanja radi prevashodno u rudarskoj industriji. Ovo se svakako ne poistovećuje sa zlatnom groznicom, ali činjenica jeste da je ovo podneblje bogato rudom čijom eksploracijom stanovništvo može da zaradi. Pored rudarstva, industrije koje zapošljavaju veliki broj radnika u Pertu su: finansije i osiguranje, stručne, naučne i tehničke usluge, ugostiteljstvo, obrazovanje i maloprodaja.

Interesantne činjenice

 • Pert je najizolovaniji glavni grad na svetu. Udaljen je preko 2,000 kilometara od najbližeg većeg grada.
 • Poznat je kao najsunčaniji grad na svetu sa prosečno osam sati sunca dnevno tokom cele godine.
 • Pert je postao poznat i kao grad svetlosti. Kada je astronaut Džon Glen kružio orbitom 1962. godine, mogao je da vidi Pert jer su svi stanovnici uključili svoja svetla u domovima.
 • Zahvaljujući rudarskoj industriji, Pert ima najveći broj self-made milionera po glavi stanovnika, više nego bilo koji drugi grad na svetu.
 • Kovnica u Pert-u je najstarija kovnica u svetu koja još uvek radi u svojim originalnim prostorijama.
 • Pert je jedini grad na svetu gde avioni mogu da sleću u poslovnom delu grada.
 • Kings Park u Pertu je najveći unutrašnji gradski park u svetu, veći i od njujorškog Central parka.
 • Putovanje autobusima oko Perta je besplatno ukoliko se nalazite u besplatnoj tranzitnoj zoni ili koristite besplatne CAT autobuse.

West Australia / Perth

WESTERN AUSTRALIA

is a country that occupies a third of Western Australia and is also the country with the largest area. It is also the least populated country in Australia with only 2.5 million inhabitants. Almost 92% of the population in this country lives in the southwestern part. The capital and largest city of Western Australia is Perth.

The history of this state, enriched by Aboriginal people, dates back 40,000 years. The first European to discover the Perth area was the Dutch navigator Willem de Wlamingh, who sailed along the coast as early as 1697 and named the river Swan after the large flocks of black swans in the area. European settlement of this area began in 1826 when the southern port of Albany was set up as a military outpost. The seat of the colony was moved to Perth.

The first large wave of settlement in this country occurred in 1890 with the discovery of gold in the central and southern interior of the country. During the gold rush, there was a large influx of people from all over the world to this region.

Western Australia is internationally known as a high quality supplier of agricultural products with exports of more than 80%. Wheat, oilseed rape, barley, wool and lamb are mostly exported. On the other hand, over 80% of the population of this country is employed in the service industry. Most of these jobs are in Australia’s scarce occupations. Western Australia is also home to the largest maritime industry in Australia.

PERT

is the capital of this state. With almost 2 million inhabitants, it is the fourth largest city in Australia. The city is located between the Darling slope and the Indian Ocean, along the banks of the Swan River, only 12 kilometers from the ocean. The river is named after the famous black swans that can often be seen on its banks. The city was originally founded in 1856 by James Stirling as the administrative center of the Swan River colony. It was inhabited en masse at the end of the 19th century, when the gold rush was declared in this area.

Today, Perth is a city that ranks extremely high in the world, primarily for its combination of urban sophistication and international taste, and often this city is the first destination for tourists and immigrants in Australia. The population of Perth has almost double the growth of the national average and is officially the city with the lowest unemployment rate in Australia.

The biggest sights of the city are: The Perth Mint, Swan Valley, Swan River, The Aquarium, Perth Bell Tower…

Most people with a lower level of education work primarily in the mining industry. This is certainly not equated with gold rush, but the fact is that this climate is rich in ore whose exploration the population can earn. In addition to mining, the industries that employ a large number of workers in Perth are: finance and insurance, professional, scientific and technical services, catering, education and retail.

Interesting facts

 • Perth is the most isolated capital in the world. It is over 2,000 kilometers away from the nearest major city.
 • It is known as the sunniest city in the world with an average of eight hours of sunshine a day throughout the year.
 • Perth also became known as the city of light. When astronaut John Glenn orbited in 1962, he could see Perth because all the residents turned on their lights in their homes.
 • Thanks to the mining industry, Perth has the largest number of self-made millionaires per capita, more than any other city in the world.
 • The Perth Mint is the oldest mint in the world that still operates in its original premises.
 • Perth is the only city in the world where planes can land in the business part of the city.
 • Kings Park in Perth is the largest inner city park in the world, bigger than New York’s Central Park.
 • Traveling by bus around Perth is free if you are in the free transit zone or use the free CAT buses.