INTERNSHIP/TRAINING PROGRAM IN AMERICA

 

If you are interested in gaining practical experience in your field of study, we offer you two programs that allow you to improve your academic and professional qualifications – Professional Practice / Training in America:

 • Internship (J-1 Program) Professional practice in America
 • Training (J-1 Program) Professional development in America

As a participant in these programs, you will have the opportunity to work for American companies and gain international work experience, which can open many doors for you in the future. You will also get to know the American way of life and make money at the same time. You can apply at any time of the year, the internship program (INTERNSHIP) can last up to 12 months and the professional development program (TRAINING) up to 18 months.

Here you can download the MANUAL for the Internship and Training program in the USA

Download PDF

INTERNSHIP PROGRAM – Professional practice in America

The internship program (professional internship program in America) is intended for final year students or freshly graduated students (up to one year from graduation). Participants have the opportunity to work in American companies, in paid internship positions and have the opportunity to gain practical experience in the field of studies. Attendees will be able to improve their language skills by interacting with associates, company clients, or other interns. After the program, participants have an additional 30 days of the so-called „grace period“. During this period, students cannot work, so this is the best time to explore other parts of the United States. The duration of the program is up to 12 months.

TRAINING PROGRAM – Professional development in America

Qualified participants can work for up to 18 months anywhere in the United States, in approved companies that conduct the Training Program (professional development program in America). This program and the visa that accompanies it (J1 visa) is NOT a long-term job and allows participants to gain practical experience and guidance in areas relevant to either their study program or current area of ​​employment.

Positions in Internship and Training programs

 • Software Development
 • Network Engineering
 • Web Design and Development
 • Marketing
 • Business Administration
 • Construction
 • Hospitality, Culinary and Tourism
 • Graphic Design
 • International Trade
 • Accounting
 • Architecture
 • Agriculture

FULL PLACEMENT PROGRAM

In this option, the sponsor finds you your place of internship or training. The applicant may or may not accept the offer and in that case is waiting for the next job interview option. Please note that our sponsor will do everything in his power to find an offer in accordance with your wishes and affinities, but also that the sponsor will not always be able to respond to all your wishes.

Contact us for program prices and currently open positions.

What is included in the price of this option:

 • Providing paid internships in your profession
 • Interview with our sponsors
 • Health insurance for the duration of the program (this insurance does not cover your travel month)
 • 24/7 support for the duration of the program
 • Agency service
 • Initial English language proficiency testing
 • 4G SIM USA card

What is NOT included in the price of the program:

 • Airline ticket to the USA (as program participants you will be offered privileged transport prices that we provide thanks to long-term cooperation with airlines)
 • US Embassy Interview Expenses ($ 160)
 • SEVIS program costs ($ 220)
 • Accommodation and food costs during your stay in the USA

SELF PLACEMENT PROGRAM

In this option, the applicant finds a company or association that will accept him / her for the Internship or Training program. This option emphasizes that all participants are responsible for their accommodation. Program participants are required to submit accommodation information to their coordinators within 48 hours of arrival at a valid SEVIS.

Contact us for program prices.

What is included in the price of this option:

 • Health insurance for the duration of the program (this insurance does not cover the month intended for travel)
 • 24/7 support for the duration of the program
 • Agency service
 • 4G SIM USA card

What is NOT included in the price of the program:

 • Airline ticket to the USA (as program participants you will be offered privileged transport prices that we provide thanks to long-term cooperation with airlines)
 • US Embassy Interview Expenses ($ 160)
 • SEVIS program costs ($ 220)
 • Accommodation and food costs during your stay in the USA.

KORAK 1 – Online prijava

Prijava na program se vrši direkno sa sajta American Adventure. Link možete pronaći ovde. Da bi Vaša prijava bila registrovana kao Internship/Trainee u sekciji „Podaci u vezi sa studentom“, pod „Trenutna godina studija“, odaberite Intern/Trainee.
Nakon prijema prijave, kontaktiraće Vas predstavnik American Adventure koji će biti zadužen za vodjenje Vaše aplikacije sve do trenutka dobijanja vize. Aplikacioni paket sa dokumentacijom, Ugovorom i brošurom će Vam biti prosleđen na email.

KORAK 2 – Dokumentacija

Aplikant se prijavljuje na željeni program i predaje sledeću dokumentaciju:

  • Uverenje iz suda da nije pod krivičnim postupkom (Srpski i Engleski),
  • Uverenje sa fakulteta o stečenom znanju ili uverenje o statusu studenta (Srpski i Engleski),
  • Motivaciono pismo,
  • Kopija prve strane pasoša i svih SAD viza,
  • Kopija SSN (ukoliko je student bio u SAD),
  • Preporuka od profesora sa fakulteta, sve sertifikate kojim bi upotpunio svoju biografiju,
  • Preporuku od poslodavca (ako je kandidat bio zaposlen).

 

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja kako da napišete dobar CV ili motivaciono pismo, predstavnici American Adventure-a će Vam biti na raspolaganju. U kratkom roku ćete biti obavešteni da li su Vaši posebni zahtevi mogući za realizaciju i da li bi trebalo da dostavite dodatne informacije.

KORAK 3 – Screening i intervju za posao

Predstavnici sponzorskih agencija će Vam zakazati Skype interjvu i proveriti znanje Engleskog jezika. Na osnovu ovog intervjua ,sponzorska agencija će stvoriti sliku o Vama i formirati plan Vašeg predstavljanja potencijalnim poslodavcima. Isto tako, u slučaju bilo kakvih nedoumica, agent sponzorske agencije će Vam biti na raspolaganju. Nakon ovoga uslediće razgovori sa poslodavcima i proces pronalaženja zaposlenja.

KORAK 4 – Traženje posla

Kada sponzorska agencija pronađe potencijalnog poslodavca, bićete pozvani na razgovor sa njim. Obično treba oko 3 kruga razgovora da prođe dok se ne postigne konačni odgovor da li ste primljeni na određenu poziciju ili ne. Neretko se događa da se više intervjua paralelno održava. Neki poslodavci takođe zahtevaju izradu i video CV dokumenta, uz pomoć naših predstavnika.

 

KORAK 5 – Priprema dokumentacije za viziranje

Nakon pozitivnog odgovora od strane poslodavca, sponzorska kompanija kreira Vaš internship-training plan. Od ovog trenutka stvari se odvijaju prilično brzo i uskoro ste spremni za viziranje. Nakon viziranja, sve što treba da uradimo je da Vam pronadjemo odgovarajuću avio kartu i Vi ste spremni.

Ukoliko ste zainteresovani za sticanje praktičnog iskustva iz oblasti Vaših studija, nudimo Vam dva programa koji omogućavaju da poboljšate svoje akademske i profesionalne kvalifikacije – Stručna praksa/usavršavanje u Americi:

  • Internship (J-1 Program) Stručna praksa u Americi
  • Training (J-1 Program) Stručno usavršavanje u Americi

Kao učesnik ovih programa imaćete mogućnost da radite za američke kompanije i steknete međunarodno radno iskustvo, što može da Vam otvori mnoga vrata u budućnosti. Takođe, upoznaćete američki način života i zaraditi u isto vreme.

Možete se prijaviti u bilo koje doba godine, program stručne prakse (INTERNSHIP) može trajati do 12 meseci a program stručnog usavršavanja (TRAINING) do 18 meseci.

Ovde možete preuzeti  informator za program stručne prakse i usavršavanja u USA

Preuzmi PDF

 INTERNSHIP PROGRAM – Stručna praksa u Americi

Internship program (program stručne prakse u Americi) namenjen je studentima završnih godina ili sveže diplomiranim studentima (do jedne godine od diplomiranja). Učesnici imaju priliku da rade u američkim kompanijama, na plaćenim pripravničkim pozicijama i imaju mogućnost da steknu praktično iskustvo u oblasti studija. Polaznici će moći da poboljšaju svoje jezičke veštine interakcijom sa saradnicima, klijentima kompanije ili drugim pripravnicima. Nakon programa, učesnici imaju dodatnih 30 dana takozvanog “grejs perioda“. Tokom ovog perioda studenti ne mogu da rade tako da je to najbolje vreme za istraživanje drugih delova Sjedinjenih Američkih Država. Trajanje programa je do 12 meseci.

 

TRAINING PROGRAM – Stručno usavršavanje u Americi

Kvalifikovani učesnici mogu da rade do 18 meseci bilo gde u Sjedinjenim Državama, u odobrenim kompanijama koje sprovode Training program (program stručnog usavršavanja u Americi). Ovaj program i viza koja ide uz njega (J1 viza) NIJE dugoročan posao i omogućava učesnicima da dobiju praktično iskustvo i uputstva u oblastima koje se tiču bilo njihovog programa na studijama ili sadašnje oblasti zapošljavanja.

Pozicije u programima Internship-a i Training-a

 • Software Development
 • Network Engineering
 • Web Design and Development
 • Marketing
 • Business Administration
 • Construction
 • Hospitality, Culinary and Tourism
 • Graphic Design
 • International Trade
 • Accounting
 • Architecture
 • Agriculture

FULL PLACEMENT PROGRAM

U ovoj opciji sponzor vam pronalazi Vaše mesto stažiranja ili treninga. Aplikant može ali i ne mora da prihvati ponudu i u tom slučaju čeka sledeću opciju za razgovor za posao. Imajte u vidu da će naš sponzor da uradi sve što je u njegovoj moći  da pronađe ponudu u skladu sa Vašim željama i afinitetima ali isto tako da sponzor neće uvek biti u mogućnosti da odgovori svim Vašim željama.

Kontaktiraje nas za cene programa i trenutno otvorene pozicije.

Šta je uključeno u cenu ove opcije:

  • Obezbeđivanje plaćene prakse u Vašoj struci
  • Intervju sa našim sponzorima
  • Zdravstveno osiguranje za vreme trajanja programa (ovo osiguranje ne pokriva Vaš mesec namenjen putovanju)
  • Podršku 24/7 za vreme trajanja programa
  • Usluga agencije
  • Početno testiranje znanja engleskog jezika

Šta NIJE uključeno u cenu programa:

  • Avionska karta za SAD (kao polaznicima programa biće Vam ponuđene privilegovane cene transporta koje obezbeđujemo zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa avio kompanijama)
  • Troškovi intervjua u američkoj ambasadi (185$)
  • Troškovi SEVIS programa (220$)
  • Troškovi smeštaja i hrane tokom boravka u SAD

SELF PLACEMENT PROGRAM

U ovoj opciji aplikant sam pronalazi firmu ili udruženje koje će ga prihvatiti na Internship ili Training program. Ova opcija naglašava da su svi učesnici odgovorni za svoj smeštaj. Učesnici u programu su obavezni da podnesu informacije o smeštaju svojim koordinatorima u roku od 48 sati od momenta prispeća u validnom SEVIS-u.

Kontaktiraje nas za cene programa.  

Šta je uključeno u cenu ove opcije:

  • Zdravstveno osiguranje za vreme trajanja programa (ovo osiguranje ne pokriva mesec namenjen putovanju)
  • Podrška 24/7 za vreme trajanja programa
  • Usluga agencije

Šta NIJE uključeno u cenu programa:

  • Avionska karta za SAD (kao polaznicima programa biće Vam ponuđene privilegovane cene transporta koje obezbeđujemo zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa avio kompanijama)
  • Troškovi intervjua u američkoj ambasadi (185$)
  • Troškovi SEVIS programa (220$)
  • Troškovi smeštaja i hrane tokom boravka u SAD

KORAK 1 – Online prijava

Prijava na program se vrši direkno sa sajta American Adventure. Link možete pronaći ovde. Da bi Vaša prijava bila registrovana kao Internship/Trainee u sekciji „Podaci u vezi sa studentom“, pod „Trenutna godina studija“, odaberite Intern/Trainee.
Nakon prijema prijave, kontaktiraće Vas predstavnik American Adventure koji će biti zadužen za vodjenje Vaše aplikacije sve do trenutka dobijanja vize. Aplikacioni paket sa dokumentacijom, Ugovorom i brošurom će Vam biti prosleđen na email.

KORAK 2 – Dokumentacija

Aplikant se prijavljuje na željeni program i predaje sledeću dokumentaciju:

  • Uverenje iz suda da nije pod krivičnim postupkom (Srpski i Engleski),
  • Uverenje sa fakulteta o stečenom znanju ili uverenje o statusu studenta (Srpski i Engleski),
  • Motivaciono pismo,
  • Kopija prve strane pasoša i svih SAD viza,
  • Kopija SSN (ukoliko je student bio u SAD),
  • Preporuka od profesora sa fakulteta, sve sertifikate kojim bi upotpunio svoju biografiju,
  • Preporuku od poslodavca (ako je kandidat bio zaposlen).

 

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja kako da napišete dobar CV ili motivaciono pismo, predstavnici American Adventure-a će Vam biti na raspolaganju. U kratkom roku ćete biti obavešteni da li su Vaši posebni zahtevi mogući za realizaciju i da li bi trebalo da dostavite dodatne informacije.

KORAK 3 – Screening i intervju za posao

Predstavnici sponzorskih agencija će Vam zakazati Skype interjvu i proveriti znanje Engleskog jezika. Na osnovu ovog intervjua ,sponzorska agencija će stvoriti sliku o Vama i formirati plan Vašeg predstavljanja potencijalnim poslodavcima. Isto tako, u slučaju bilo kakvih nedoumica, agent sponzorske agencije će Vam biti na raspolaganju. Nakon ovoga uslediće razgovori sa poslodavcima i proces pronalaženja zaposlenja.

KORAK 4 – Traženje posla

Kada sponzorska agencija pronađe potencijalnog poslodavca, bićete pozvani na razgovor sa njim. Obično treba oko 3 kruga razgovora da prođe dok se ne postigne konačni odgovor da li ste primljeni na određenu poziciju ili ne. Neretko se događa da se više intervjua paralelno održava. Neki poslodavci takođe zahtevaju izradu i video CV dokumenta, uz pomoć naših predstavnika.

 

KORAK 5 – Priprema dokumentacije za viziranje

Nakon pozitivnog odgovora od strane poslodavca, sponzorska kompanija kreira Vaš internship-training plan. Od ovog trenutka stvari se odvijaju prilično brzo i uskoro ste spremni za viziranje. Nakon viziranja, sve što treba da uradimo je da Vam pronadjemo odgovarajuću avio kartu i Vi ste spremni.

Da bi se kandidat mogao razmatrati za dobijanje J-1 vize, mora da ispunjava sledeće uslove:

Pri kraju je svojih studija ili je diplomirao pre manje od godinu dana (Internship program – Stručna praksa u Americi),

Poseduje diplomu o završenim studijama i najmanje godinu dana plaćenog radnog  iskustva u struci van tla SAD  ili  5 godina plaćenog radnog iskustva  stečenog van SAD i srednju stručnu spremu (Training program – Stručno usavršavanje u Americi),

Određeni nivo znanja engleskog jezika (koji zavisi od zahteva poslodavaca).

Učesnik mora imati između 22-36 godina.

Da li mogu da učestvujem na programu stručnog usavršavanja u USA iako sam učestvovao/la u drugom J-1 programu u prošlosti ?

Ukoliko ste bili na Work and Travel programu, Au Pair Programu ili Academic Year Programu, Vi imate pravo da aplicirate za  Internship ili Training program. Ukoliko ste bili učesnik Internship/Training programa potrebno je da napravite pauzu preko 2 godine pre ponovnog apliciranja na program.


Da li postoje ograničenja vize vezane za dužinu boravka u SAD-u ?

Trajanje ovih programa varira od 6 – 18 meseci i ovi programi mogu da počnu u bilo kom periodu tokom godine tj. ne postoji određeno vreme za prijavu na Intership i Training program. Učesniku ovog programa se izdaje J-1 viza koja ne odobrava internacionalnim učesnicima da menjaju odabranog poslodavca kao ni da produžavaju svoj trening preko 18 meseci. Vama će biti izdata J-1 viza do tačnog datuma prikazanog na Vašem DS 2019 formularu (Vaša legalna dužina treninga). Takođe prilikom ulaska u SAD bićete u obavezi da popunite  formular I-94 koji pokazuje poslednji dan do kada možete da budete u SAD-u u okviru J-1 vize. U odnosu na  datume pokazane na DS 2019 formularu imate  plus 30 dana turističkog perioda koji je predviđen za putovanja.


Da li mogu da produžim svoj program stručne prakse ?

Intership/Training Program se obustavlja datumom prikazanim na DS 2019 formularu. Jednom kada je DS 2019 izdat i kada uđete u SAD ne možete da produžavate program preko datuma prikazanog na DS 2019 formularu.


Da li mogu da nastavim svoj program stručnog usavršavanja tokom 30 dana turističkog perioda ?

NE. Jednom kada datum sa DS 2019 istekne, Vi niste više sponzorisani za program stručnog usavršavanja i ne možete nastaviti sa programom. Imate opciju ili da se vratite kući ili da ostanete u SAD-u dodatnih 30 dana preko isteka DS datuma ali ti dani su predviđeni isključivo za putovanje. Ukoliko želite da ostanete u SAD-u duže od 30 dana kako biste putovali, a da je to odobreno od strane programa, morate da kontaktirate Immigration and Naturallization Service (INS) kancelariju i da zatražite promenu vize u B-2 turističku vizu. Moraćete da popunite INS formular I-539 i da platite $75. INS preporučuje da aplikaciju za turističku vizu predate 45 dana pre isteka J-1 vize.

U saradnji sa našim sponzorima u prilici smo da Vam ponudimo ponude za J1 Internship. U ponudi imamo programe iz raznih sfera poput hotelijerstva, gastronomije, IT sektora, marketinga, računovodstva, poljoprivrede, grafičkog dizajna i mnogih drugih.

Culinary Internship Program / San Francisco, CALIFORNIA

Training Duration: 12 months
Hours: 32-40 hours per week
Compensation: $16.00 per hour
Housing: not provided
Number of Position Offered: 3

Host Company Description:

This fine dining restaurant is located in the heart of San Francisco. It is classified as an upscale New American eatery with an extensive wine list, banquette seating & Embarcadero views and above average menu price. The restaurant offers a seasonal menu inspired by fresh ingredients sourced from the weekly Farmer’s Market. The restaurant is a popular destination for business people and corporate events. The participant selected for this program will receive a skills assessment and be rotated through various kitchen operations to gain a greater understanding of efficient kitchen management at a fine dining restaurant.

Position Description:

 • Learn all aspects of high volume food service in a fine dining environment
 • Assist in preparing food for service (e.g. chop vegetables, butcher meat, or prepare sauces)
 • Assist in preparing menu items under supervision
 • Advance management skills and supervisory duties

Applicant Qualifications:

 • To apply for the Internship program, you must be culinary, hospitality or restaurant management undergraduate student OR a recent graduate starting the program within 12 months of graduation.
 • To apply for the Trainee program, you must hold a culinary, hospitality or restaurant management degree and have at least 1 year of work experience in a related field OR be a career professional of 5 or more years of experience
 • Good English is required
 • Must have some prior culinary work experience

How to Apply:

 1. Submit a professional resume with a professional photograph
 2. Indicate availability dates (start and end dates)
 3. Indicate this offer number and title

Event management Internship / Temple House / MIAMI BEACH

Organization Name Address Suite
Temple House, The 1415 EUCLID AVE
City State And ZIP Code Website URL
MIAMI BEACH FL 33139 http://www.thetemplehouse.com
Employer ID Number (EIN) Exchange Visitor Hours Per Week Compensation
651307081 40 $10 per Hour
Workers’ Compensation Policy Does your Workers’ Compensation policy cover exchange Visitors?
Exempt No
Number of FT Employees Onsite Annual Revenue
6 $0 to $3 Million

FRONT DESK & FOOD AND BEVERAGE INTERNSHIP / Washington, D.C.

Washington Plaza Hotel, D.C. / http://www.washingtonplazahotel.com/

Internship program 12 months

Training program 18 months.

FRONT DESK  participants

FOOD AND BEVERAGE participants

Discover the modern elegance of the newly-renovated Washington Plaza. A balance of cosmopolitan sophistication and casual grace, our resort-like hotel offers spacious, boutique accommodations in an ideal location setting.   Located downtown on Thomas Circle, our hotel sits in the city’s trendiest neighborhood, and is only minutes from the iconic attractions of the Nation’s Capital. Lounge by our beautifully-landscaped pool, a design highlight of the hotel’s world-famous architect, Morris Lapidus. Enjoy innovative American fare dining at 10 Thomas Restaurant, a favorite of both guests and discerning DC residents, or plan your next business meeting or wedding in our 12,000 sq. ft. of flexible meeting space, immersed in the stylish ambiance of our boutique hotel.

Data Analytics Internship program / Chicago downtown Oak Brook offices

Internship program 12 months

Training program 18 months

www.wavicledata.com

Trusted consulting partner for businesses that want to get more value from growing volumes of data. We design the data strategies and architectures that enable companies to leverage machine learning, artificial intelligence, IoT, and the cloud to deliver accurate, intelligent insights.