SSN

SSN je devetocifreni broj koji se izdaje državljanima SAD, licima sa stalnim boravkom u SAD i privremenim radnicima u SAD. SSN se izdaje preko Social Security Administration. Primarna namena SSN je praćenje poreskih prihoda. Vremenom je postao i lični identifikacioni broj (National Identification Number). Studenti, učesnici Work & Travel SAD programa, moraju da se prijave za dobijanje SSN po dolasku u SAD.
Za dobijanje SSN apliciraćete u lokalnoj kancelariji socijalnog osiguranja – SSN administration office.
Istražite nakon dobijanja radne ponude gde Vam se nalazi najbliža SSN administration office: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp

S’ obzirom na to da se SSN dobija tek nakon 15-20 dana a kartica sa brojem nakon 1-3 meseca, dobićete potvrdu da ste predali dokumenta za SSN i sa njom slobodno možete da radite dok Vam kartica ne bude gotova. SSN ne mogu dobiti samo studenti koji nisu potvrđeni u SSN sistemu ili oni koji se ne pojave na poslu prvog radnog dana.

Prilikom apliciranja morate predati sledeća originalna dokumenta:

  1. Pasoš
  2. DS – 2019 formular
  3. J-1 viza
  4. I-94 formular
  5. Potvrda da ste dobili posao – radna ponuda (zvanično pismo od poslodavca koje je potpisano i overeno).

Šta ako ne dobijem SSN?
Ukoliko posle 6 nedelja ne dobijete SSN, pozovite Social Security Administration na besplatni broj 1-800-772-1213. Imajte spremnu, pri ruci, Vašu potvrdu o apliciranju za SSN – Social Securty Receipt.
Ukoliko ste aplicirali za SSN, a niste ga dobili, imate pravo da radite i da primate platu.
Ako imate još pitanja kontaktirajte sponzorsku agenciju.

SSN

SSN is a nine-digit number issued to U.S. citizens, U.S. permanent residents, and U.S. temporary workers. The SSN is issued through the Social Security Administration. The primary purpose of SSN is to monitor tax revenues. Over time, it also became a National Identification Number. Students, participants in the Work & Travel USA program, must apply for SSN upon arrival in the United States.

To obtain an SSN, you will apply at the local social security office – SSN administration office.

Investigate after receiving a job offer where your nearest SSN administration office is: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp

Since SSN is received only after 15-20 days and the card with the number after 1-3 months, you will receive a confirmation that you have submitted the documents for SSN and you are free to work with it until your card is ready. SSN cannot be obtained only by students who are not confirmed in the SSN system or those who do not show up for work on the first working day.

When applying, you must submit the following original documents:

  • Passport
  • DS – 2019 form
  • J-1 visa
  • I-94 form
  • Confirmation that you have received a job – job offer (official letter from the employer that is signed and certified).

What if I don’t get an SSN?

If you do not receive an SSN after 6 weeks, call the Social Security Administration at toll-free 1-800-772-1213. Have ready, at hand, your certificate of application for SSN – Social Security Receipt.

If you applied for SSN and did not receive it, you have the right to work and receive a salary.

If you have more questions contact the sponsoring agency.